Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH LDD935IXX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH LDD935IXX. Wij hopen dat dit DE DIETRICH LDD935IXX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH LDD935IXX te teleladen.


DE DIETRICH LDD935IXX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (993 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH LDD935IXX (998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH LDD935IXX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de iMac niet onder vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist. Voeding Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact (houd de kabel hierbij altijd vast aan de stekker en niet aan het snoer) en koppel de Ethernet- of telefoonkabel los in de volgende omstandigheden: ÂÂ U wilt geheugen toevoegen (u kunt alleen het geheugen in het 27-inch model zelf vervangen) ÂÂ Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd ÂÂ U hebt iets in de behuizing gemorst ÂÂ De iMac is aan regen of zeer vochtige omstandigheden blootgesteld ÂÂ U hebt de iMac laten vallen of de behuizing is beschadigd ÂÂ U vermoedt dat de iMac onderhoud nodig heeft of gerepareerd moet worden ÂÂ U wilt de behuizing reinigen (doe dit altijd volgens de methode die verderop in dit document wordt beschreven) Belangrijk: De enige manier om de stroomvoorziening volledig te onderbreken, is door het netsnoer los te koppelen. Zorg ervoor dat een van de uiteinden van het netsnoer zich altijd binnen handbereik bevindt zodat u de iMac, indien nodig, direct kunt loskoppelen. WAARSCHUWING:  Het netsnoer wordt geleverd met een randgeaarde netstekker. Deze netstekker kan alleen worden aangesloten op een randgeaard stopcontact. [. . . ] Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Industry Canada Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity This wireless device complies with the R&TTE Directive. Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a iMac megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan iMac jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel iMac in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette iMac-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten iMac są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo iMac está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat iMac este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta iMac skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources. This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard. For more information about ENERGY STAR®, visit: www. energystar. gov China Battery Statement Gescheiden inzameling en recycling Taiwan Battery Statement Dit symbool geeft aan dat u zich volgens de geldende regelgeving van dit product moet ontdoen. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple of de lokale instanties voor meer informatie over recycling. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple naar: www. apple. com/nl/recycling Battery Charger Efficiency European Union—Electronics and Battery Disposal Information The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www. apple. com/br/environment. Gebruikte batterijen en recycling U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van batterijen ontdoen. Softwarelicentieovereenkomst Door uw iMac in gebruik te nemen, accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Apple en andere fabrikanten. U vindt deze op: www. apple. com/legal/sla (“Garantieperiode”). De door Apple verstrekte instructies omvatten maar zijn niet beperkt tot informatie die te vinden is in technische specificaties, gebruikershandleidingen en service mededelingen. [. . . ] U kunt verantwoordelijk zijn voor de verzend- en handlingkosten indien er geen service kan worden verricht op het Apple Product in het land waar het Apple Product zich bevindt. Indien u om service verzoekt in een land dat niet het land van aankoop is, dan dient u te voldoen aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) import- en exportregels en bent u verantwoordelijk voor betaling van alle invoerrechten, BTW en andere hiermee verband houdende belastingen en toeslagen. Voor internationale service kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de locale standaarden. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS DE DIETRICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF EEN ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES, COMPROMITTERING OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET DE DIETRICH PRODUCT, OF HET NIET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP HET PRODUCT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH LDD935IXX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH LDD935IXX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag