Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/04. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 26V80/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/04 te teleladen.


BOSCH KSW 26V80/04 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 26V80/04

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. · Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. · Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken. · Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. [. . . ] U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst Licht ontvlambaar dan wel aan de tekst op de spuitbus. Flessenvakroosters · Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen. · Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen. · De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, led, TLlampen) in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en niet geschikt als kamerverlichting. Actiefkoolfilter Typeplaatje Stelpoten 10 Klimaatklasse SN N ST T Klimaatklasse Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d. w. z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: Omgevingstemperatuur +10 °C tot +32 °C +16 °C tot +32 °C +16 °C tot +38 °C +16 °C tot +43 °C Bedienings-encontroleelementen NL Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG. · Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. · De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d. m. v. · De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaat-singsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. · Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via een verlengkabel - gevaar voor oververhitting. Instelmodusverlaten: Door op de On/Off-toets te drukken, de instelmodus beëindigen; na 2 min. c = kinderbeveiliging, h = lichtintensiteit Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display verandern. Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen. Extrafuncties Apparaatafsluiten: · Sleutel in de richting 1 naar binnen duwen. · Sleutel 90° draaien. Veiligheidsslot Om het apparaat weer te ontgrendelen moet in dezelfde volgorde te werk worden gegaan. Ontdooien Het apparaat ontdooit automatisch. Type lampje: gloeilamp 15 W, E14-fitting. Lampje in het apparaat vervangen: Trekdestekkeruithetstopcontactofdraaidezekeringinde meterkasteruit. Vervang de gloeilamp onder het bedieningspaneel. Binnenverlichting · Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of produkten die zand of zuren bevatten. Gevaarvoorbeschadigingenverwonding. Voorhetreinigenaltijdhetapparaatuitschakelen. Stekkeruit hetstopcontacttrekkenofdevoorgeschakeldezekeringen eruitschroevenresp. latenaanspringen. Reinigen · Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt. · Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) één keer per jaar stofvrij en schoon. · Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst. 12 Devolgendestoringenkuntuzelfopsporenenverhelpen: · Het apparaat werkt niet. [. . . ] · Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) één keer per jaar stofvrij en schoon. · Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst. 12 Devolgendestoringenkuntuzelfopsporenenverhelpen: · Het apparaat werkt niet. Controleer: ­ of het apparaat is ingeschakeld; ­ of de stekker goed in het stopcontact zit; ­ of de zekering in de meterkast nog goed is. Controleer: ­ of het apparaat stabiel staat; ­ of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 26V80/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 26V80/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag