Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80TI/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80TI/07. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 22V80TI/07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80TI/07 te teleladen.


BOSCH KSW 22V80TI/07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 22V80TI/07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast. · Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. · Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. [. . . ] · Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. · Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. · Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken. · Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst Licht ontvlambaar dan wel aan de tekst op de spuitbus. · Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen. · Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen. Veiligheidsaanwijzingenenwaarschuwingen Opstellen NL · Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. · De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d. m. v. Totaal: 68 flessen Beladingschemavoor Bordeauxflessen van 0, 75 l Ontdooien NL Het apparaat ontdooit automatisch. Reinigen · Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of produkten die zand of zuren bevatten. Gevaarvoorbeschadigingenverwonding. Voorhetreinigenaltijdhetapparaatuitschakelen. Stekkeruit hetstopcontacttrekkenofdevoorgeschakeldezekeringen eruitschroevenresp. latenaanspringen. · Let erop dat er geen water in de elektrische delen of de ventilatierooster dringt. · Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) één keer per jaar stofvrij en schoon. · Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst. Storingen Devolgendestoringenkuntuzelfopsporenenverhelpen: · Het apparaat werkt niet. Controleer: ­ of het apparaat is ingeschakeld; ­ of de stekker goed in het stopcontact zit; ­ of de zekering in de meterkast nog goed is. Controleer: ­ of het apparaat stabiel staat; ­ of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat en alle delen aan de achterkant vrij kunnen bewegen. Controleer: ­ of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder , , Temperatuur instellen"); ­ of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft; ­ of de ventilatie in orde is; ­ of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat. Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de technische dienst van de leverancier van het apparaat. Zorg dat u tijdens het gesprek de typeaanduiding 1, het servicenummer 2en apparaatnummer 3bij de hand hebt. [. . . ] Zorg dat u tijdens het gesprek de typeaanduiding 1, het servicenummer 2en apparaatnummer 3bij de hand hebt. Het typeplaatje bevindt zich aan de linker binnenkant. Buitenwerkingstellen Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat het apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen. Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG. 17 bijdeurendiemetschuimgeïsoleerdzijn Draairichtingdeurveranderen bijapparaatenmetglasdeur Draairichtingdeurveranderen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 22V80TI/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 22V80TI/07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag