Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] E EQUALIZERvoorhetkiezenvaneen EQ-voorinstelling, voorhetdefiniëren vaneeneigenEQenvoorhetuitschakelenvandeEQ. I ToetsA-B, start-eneindpuntvande herhaalfunctievastleggen. Herhaalfunctiein-/uitschakelen. K Toetsopapparaat, PAUSE/PLAY. L Infrarood-ontvangervoordeafstandsbediening. N Toetsvoorontgrendelenvandemonitor. 114 INHOUDSOPGAVE Snelvooruitzoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] NaeenmaalindrukkenvandetoetsSLOW >wordtdeweergavenaarhalvesnelheid voorwaartsgeschakeld(SF1/2x). Naiederevolgendedrukopdetoetswordt desnelheidverderverminderd(eenkwart, eenzesdeeneenachtste). Ophetbeeld126 Hoofdstukoverslaan EendeelvandeDVDkaninmeerderekleinere hoofdstukken (Chapter) zijn onderverdeeld. DVD-WEERGAVE Omnaarhetvolgendeofeenanderhoofdstukovertegaan, druktueenmaalofmeerderemalenop detoetsSKIP :opdeafstandsbedieningofhetfrontvanhetapparaat. Omnaarhetbeginvanhetactueleofeen voorgaandhoofdstukovertegaan, druktueenmaalofmeerderemalenop detoetsSKIP :opdeafstandsbedieningofhetfrontvanhetapparaat. Deweergaveverspringtnaarhetbeginvan hetactueleresp. anderevoorgaandhoofdstuk. Letop: Wanneer een DVD met DivX wordt afgespeeld, dankanmetdeSKIP-toetsen / :3, 5of10Min. vooruitofachteruit wordenversprongen. Instellingzieblz. 24. Herhalenbeëindigen Wanneer u de herhalingsfunctie wilt afbreken, druktuzovaakopdetoetsREP2op deafstandsbediening, tot"REPEATOFF" ophetbeeldschermwordtgetoond. Hoofdstukdirectkiezen Ukuntmetdeafstandsbedieningookeen hoofdstuk(Chapter)ofeenbepaaldeplaatst (speeltijd)directkiezen. Hoofdstukkiezen Omeenhoofdstukdirecttekiezen, druktuopdetoetsPREV. /GOTO@op deafstandsbediening. Ophetbeeldschermwordtachter"TITLE" het nummer van de actuele titel en het aantaltitelsgetoond. Daarachterzietuhet nummer van het hoofdstuk (Chapter) en hetaantalbeschikbarehoofdstukken. Het nummervanhethoofdstukheefteengele achtergrond. VoermetdeNumerieketoetsen@op de afstandsbediening het nummer van het gewenste hoofdstuk in en druk op detoetsENTER/PLAYC. Speeltijdkiezen U kunt een bepaalde plaats op de DVD direct kiezen door de speeltijd van deze plaatsaantegeven. Omnaareenbepaaldeplaatstegaan, druktutweemaalopdetoetsPREV. / GOTO@opdeafstandsbediening. Letop: Welke selectiemogelijkheden door het DVD-menuwordenaangeboden, hangtaf vandebetreffendeDVD. EenDVDkanbijvoorbeeldinhetDVD-menu hetvolgendeaanbieden: · · U kunt tussen verschillende talen voor de weergave of voor de ondertiteling kiezen. Naast de eigenlijke film kunt u ook de trailer, waarmee in de bioscoop of op televisiereclamevoordefilmisgemaakt bekijken, of de "Making of. . . " van de filmzien. Eenfilmisinmeerdereopeenvolgende hoofdstukkenonderverdeeld. Ukunteen hoofdstukkiezenendaardirectbeginnenmetdeweergave, zondereerst, zoals bijeenvideocassette, vooruittemoeten spoelen. · DVD-menutonen Ukuntteallentijdedeweergavestoppen enhetmenuvandeDVDtonen. Druk op de toets MENU 5 op de afstandsbediening. 129 DVD-MENU Menu-optiekiezen DVD's stellen in de regel menu's ter beschikking, waarin u tussen verschillende optieskuntkiezenzoalsbijv. "filmstarten", "hoofdstukselectie"enz. Omtekiezentussendeafzonderlijkemenuopties, druktuopeenvandepijltoetsen=op deafstandsbediening. Omeenmenu-optietebevestigen, druktuopdetoetsENTER/PLAYCop deafstandsbediening. MONITORSETUPMENU Monitor-setup Bediening Druk op de toets MON. SETUP < op de afstandsbediening, om het monitor setupmenuopteroepen. / = kiest u de Met de pijltoetsen / = kunt u de instellingenveranderen. Druk voor beëindiging opnieuw op de toetsMON. SETUP<. Opties Optionen PICTURE Instellingen Einstellungen USER NORMAL CINEMA SPORTS 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 NORMAL WIDE1 WIDE2 DOWN UP ADJ: HetDVD-menuverlaten Wanneer u in het DVD-menu een keuze maakt, bijv. voor het weergeven van de film, verlaatuautomatischhetDVD-menu enwordtdeweergavegestart. Titelmenutonen U kunt voor een eenvoudige keuze uit de afzonderlijketitels/hoofdstukkenhettitelmenuookdirectoproepen: DrukopdetoetsTMENU4opdeafstandsbediening. [. . . ] begeleidingdooreenvolwassene wordt aanbevolen, niet voorkinderenjongerdan13jaar geschikt. verboden voor kinderen en jeugdige, inhoud met weergavevangeweld, obsceentaalgebruikenz. Letop: BepaaldegeblokkeerdeDVD'skuntudirect bij het starten met yES (ENTER) en het wachtwoord vrijgeven. Bij andere moet u voor de weergave van de DVD eerst het Rating Level in de setup wijzigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag