Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SPA1 MOUNTING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SPA1. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SPA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SPA1 te teleladen.


BLAUPUNKT SPA1 MOUNTING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (95 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SPA1MOUNTING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä. !CAUTION USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. MW 531-1602kHz FM 87. 5-108MHz LW 153-279kHz 03 2217 This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from MSLGP. ADVARSEL. Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling. APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER!Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling. TX-1107E-A CHINA PN:127070009434 Inhoudsopgave Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Clarion product. · Leesdezegebruiksaanwijzingvolledigdoorvoorudezeapparatuurgaatgebruiken. [. . . ] Doorhetautomatischopslaanzullen eventueel eerder in het geheugen opgeslagenzenderswordenoverschreven. Dit toestel heeft vijf geheugenbanken: FM1, FM2, FM3, MWenLW. De AS-functiekanzendersopslaanin FM3eninMWenLW. Inelkvande geheugenbankenkunnenzeszenders wordenopgeslagen, zodatdeSPA1/ SPA1R/SPA1Gintotaal30zenders kan onthouden. Radio Data Systeem Dit toestel beschikt over een ingebouwde Radio Data Systeem-decoder waarmee de Radio Data Systeem-gegevens van zenders die gebruik maken van dit systeem kunnen worden verwerkt. ZetderadioaltijdopFMwanneerudeRadio Data Systeem-functie wilt gebruiken. 2. Verdraai de [VOLUME]knopomtekiezen tussen ON of OFF. Handmatig afstemmen op een regionale zender in hetzelfde netwerk Automatisch afstemmen Houd de [ ]/[ ] toetsen op het paneel ingedruktomtezoekennaareenhogere/ lagerezender. Omtestoppenmetzoekenherhaaltude bovenstaande handeling of drukt u op een andere toets met een radiofunctie. AF-functie Met de AF-functie wordt naar een andere frequentie van hetzelfde netwerk overgeschakeld om de beste ontvangst te kunnen waarborgen. Schakel over naar de systeeminstellingen door de [DISP] toets ingedrukt te houden. ·AFON: e " A F " i n d i c a t o r z a l o p h e t d i s p l a y D verschijnen en de AF-functie zal worden ingeschakeld. ·AFOFF: e " A F " i n d i c a t o r z a l o p h e t d i s p l a y D verschijnen en de AF-functie zal worden uitgeschakeld. ezefunctiewerktalleenwanneerdeAFD functie is ingeschakeld en de REG-functie is uitgeschakeld. Opmerking: Handmatig opslaan Wanneer u heeft afgestemd op de gewenste radiozender, kuntudezeopslaaninhet geheugendooréénvandecijfertoetsen1-6 ingedrukt te houden. · ezefunctiekanwordengebruiktwanneer D een regionale zender van hetzelfde netwerkwordtontvangen. Nederlands Opmerking: Verkeersinformatie (TA) In de TA-paraatstand zal er, wanneer er een verkeersbericht begint, direct naar dat verkeersbericht worden overgeschakeld, ongeacht waar u op dat moment naar luistert. D * eze functie kan alleen worden gebruikt wanneer "TP" op het display verschijnt. Als "TP" verschijnt, betekent dit dat de "Radio Data Systeem"-zender die op dat moment ontvangen wordt, verkeersinformatieprogramma'suitzendt. De TA-paraatstand instellen Als u op de [TA] toets drukt, zal "TA" oplichten op het display en wordt het toestel ingesteld op de TA-paraatstand tot er verkeersinformatie wordt uitgezonden. geen bestandsextensie toevoegt, kan het bestand niet worden afgespeeld. De b e s t a n d e n w o r d e n z o n d e r g e l u i d afgespeeld, als u probeert bestanden zonderMP3/WMA-gegevensaftespelen. *Wanneer VBR-bestanden worden afgespeeld, kan de aanduiding van de speelduur verschillen van de afspeelpositie. * Wanneer MP3/WMA-bestanden worden afgespeeld, zalereenkortestiltetussen demuziekstukkenwordeningevoegd. Wanneer u een MP3/WMA-bestand op een CD-R of CD-RW disc zet, dient u "ISO9660 niveau 1 of 2, Joliet" of Apple ISO als formaat te kiezen in uw schrijf- of brandsoftware. Normaal afspelen is wellicht niet mogelijk als de disc is opgenomen in een ander formaat. D e m a p n a a m e n d e b e s t a n d s n a a m kunnen worden aangegeven als de titel tijdens MP3/ WMA-weergave, maar de titel moet korter dan 32 enkel-byte letters encijferszijn(inclusiefbestandsextensie). Mappenstructuur Het is niet mogelijk om een disc af te spelen met een map die meer dan 8 onderliggende niveaus heeft. 1. De aanduiding "PAUSE" zal op het " display verschijnen. Om het afspelen van de CD te hervatten, drukt u nog een keer op de [ 4 ] toets. Nederlands 57 Uitwerpen Druk op de [ werpen. ] toets om de disc uit te laten Weergeven van CD-titels Dit toestel kan de titelgegevens van MP3/ WMA-discs weergeven. [. . . ] Gebruikuitsluitendaccessoiresdiezijn ontworpen en gefabriceerd voor dit toestel, want niet-goedgekeurde accessoires kunnen leiden tot schade aan het toestel. Installeer het toestel NIET op een waar het heel heet kan worden om schade aanelektronischeonderdelen, zoalsde laserkop, te voorkomen. Installeerhettoestelzoveelmogelijk horizontaal. Installatievantoestelonder een hoek van meer dan 30 graden kan leiden tot slechtere prestaties. Om elektrische vonken te voorkomen, moet u eerst de positieve pool aansluiten en daarna pas de negatieve. Dashboard 7. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SPA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SPA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag