Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA MP54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA MP54. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SEVILLA MP54 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA MP54 te teleladen.


BLAUPUNKT SEVILLA MP54 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (334 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SEVILLA MP54 annexe 1 (786 ko)
   BLAUPUNKT SEVILLA MP54 (779 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SEVILLA MP54

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 AUDIO-toets, voor het instellen van lagetonen, hogetonen, middentonen, subout, balansenfader. 6 BND·TS-toets Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW enLW. 7 TRA·RDS-toets Kort indrukken: in-/uitschakelen van de stand-by-stand voor verkeersinformatie. Lang indrukken: RDS comfortfunctie in-/uitschakelen. 130 Inhoud Opmerkingen en accessoires . . . . . . . . . . [. . . ] Devoorrangvoorverkeersinformatieisgeactiveerd wanneer het filesymbool op het displayverlichtis. Opmerkingen: Uhoorteenwaarschuwingstoon: · wanneerubijhetbeluisterenvaneen zender met verkeersinformatie het uitzendgebieddaarvanverlaat. · wanneerubijhetbeluisterenvaneen CDofbijdeweergavevandeCD-wisselaar het uitzendgebied van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat en de daarop volgende automatischezoekdoorloopgeennieuwe verkeersinformatiezendervindt. · wanneer u van een zender met verkeersinformatiewisseltnaareenzenderzonderverkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatiein. 143 Displayweergave instellen Uheeftinradioweergavedemogelijkheid, in het display het golfgebied met de geheugenniveauendetijdofdezendernaam resp. defrequentievandeactuelezenderte latenweergeven. Houdt voor het omschakelen van de weergavedeDISPL -toets8langer dan2secondeningedrukt. Verkeersinformatie CD-weergave Volume voor verkeersinformatie instellen DrukopdetoetsMENU9. Drukzovaakopdetoets of :, tot "TA VOLUME" in het display wordt weergegeven. Om het instellen te vereenvoudigen wordt hetvolumeinovereenstemmingmetuwinstellingvergrootresp. verkleind. Opmerkingen: · U kunt tijdens het verkeersbericht hetvolumevoordeduurvanhetverkeersberichtookinstellenmetdevolumeregelaar3. · U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Devoorrangvoorverkeersinformatieisgeactiveerd wanneer het filesymbool op het displayverlichtis. Leeshiervoorhethoofdstuk"Verkeersinformatie". CD verwijderen Drukopdetoets 2. Opmerkingen: · EennaarbuitengeschovenCDwordt na tien seconden automatisch weer naarbinnengetransporteerd. · U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeldofereenandereaudiobronactiefis. Weergave onderbreken (PAUSE) Drukopdetoets3 ;. Deweergavewordtvoortgezet. Displayweergave instellen U kunt voor de CD-weergave tussen twee displaytypenkiezen: · Titelnummerenkloktijd · Titelnummerenspeeltijd Houdt voor het omschakelen van de weergavedeDISPL -toets8langer dan2secondeningedrukt. 146 MP3-/WMA-weergave MP3-/WMA-weergave U kunt met deze autoradio ook CD-r's en CD-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. BovendienkuntuWMA-bestanden afspelen. Debedieningbijhetafspelenvan MP3-enWMA-bestandenishetzelfde. Opmerkingen: · WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) uit online-musicshops kunnen met dit apparaat nietwordenafgespeeld. · WMA-bestanden kunnen alleen betrouwbaar worden afgespeeld, wanneerdezemetWindowsMedia-Player, versie8zijnaangemaakt. Dit apparaat ondersteunt zoveel gecomprimeerde bestanden als u met uw CDschrijfsoftwarekuntaanmaken, onafhankelijkvanhetfeitdatdemaximalepadlengte bijdeISO9660-standaardopachtisvastgesteld. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 A Directory B Titel·Bestanden Ukuntelkedirectorymetdepceennaam geven. Denaamvandedirectorykanophet displayvanhetapparaatwordenweergegeven. Geef de directories en titels/bestanden namen volgens de werkwijze van uw CD-schrijfsoftware. Aanwijzingendaarvoor vindtuindehandleidingvandesoftware. Opmerking: Udientbijhetbenoemenvandedirectoriesentitels/bestandengeentrema's enspecialesymbolentegebruiken. 147 A D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Door de combinatie van CD-writer, CDschrijfsoftware en onbeschreven CD kunnen problemen optreden bij de weergave vandeCD's. WanneererproblemenoptredenmetzelfgebrandeCD's, dientuoverte schakelenopeenandermerkofeenandere kleurbasis-CD's. DeopmaakvandeCDmoetISO9660level 1, level2ofJolietzijn. Alleanderesoorten kunnen niet betrouwbaar worden afgespeeld. UkuntopeenCDmaximaal252directories aanmaken. Directories kunnen metdit apparaatafzonderlijkwordengekozen. [. . . ] Wanneerhetinstellenvoltooidis, drukdantweemaalopdetoetsMENU 9. Drukopde of -toets:, omtussen dehelderheidsniveaustekiezen. Om"AUTODIM"teactiveren, drukzovaakopdetoets of :, tot in het display "DIM NIGHT" wordt weergegeven. Wanneerhetinstellenvoltooidis, druktweemaalopdetoetsMENU9. Kleur van de displayverlichting instellen Voordedisplayverlichtingkuntueenkleur uit het RGB-spectrum (rood-groen-blauw) mengenofeenkleurtijdendekleurzoekdoorloopkiezen. Kleur voor de displayverlichting mengen Omdedisplayverlichtingopuwsmaakafte stemmenkuntzelfueenkleurvoordedisplayverlichtingmengenmetde3basiskleurenrood, groenengroen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SEVILLA MP54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SEVILLA MP54 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag