Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31 te teleladen.


BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (283 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31 annexe 1 (467 ko)
   BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31 (312 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 AUDIO-toets, voor het instellen van lagetonen, hogetonen, middentonen, subout, balansenfader. 6 BND·TS-toets Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW enLW. 7 TRA·RDS-toets Kort indrukken: in-/uitschakelen van de stand-by-stand voor verkeersinformatie. Lang indrukken: RDS comfortfunctie in-/uitschakelen. 119 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inhoud Opmerkingen en accessoires . . . . . . . . . . [. . . ] Houd de gewenste voorkeuzetoets 1 - 6 ;langerdantweesecondeningedrukt. Het programmatype is onder de gekozen toets1 - 6 ;opgeslagen. ESPAÑOL SVENSKA Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Drukopde of -toets:. Wanneerueenanderprogrammatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd van hetdisplayeenanderprogrammatype instellendooropdetoetsen of : tedrukken. Of Drukopeenvandetoetsen1 - 6 ;, omhetonderdedesbetreffendetoets opgeslagenprogrammatypetekiezen. Deeerstvolgendezendermethetgekozen programmatypewordtingesteld. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Wanneerhetinstellenvoltooidis, druktweemaalopdetoetsMENU9. Radioweergave Verkeersinformatie Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke hoge tonen reductie (High Cut) De High Cut-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst(alleenFM). Wanneerontvangststoringenaanwezigzijn, wordtautomatischde storingafgezwakt. Drukzovaakoptoets of :dat "HICUT" op het display wordt weergegeven. "HICUT 1" betekent automatische afzwakking van de storing, "HICUT 0" betekent geenafzwakking. DrukopdetoetsMENU9. Verkeersinformatie DitapparaatisuitgerustmeteenRDS-EONontvanger. EON(EnhancedOtherNetwork) zorgtervoordatingevalvanverkeersinformatie (TA), binnen een zenderketen automatisch van een niet-verkeersinformatiezender naar de betreffende verkeersinformatiezender van de zenderketen wordt omgeschakeld. Nahetverkeersberichtwordtheteerderbeluisterdeprogrammaweeringeschakeld. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen DrukopTRA·RDS-toets7. Devoorrangvoorverkeersinformatieisgeactiveerd wanneer het filesymbool op het displayverlichtis. Opmerkingen: Uhoorteenwaarschuwingstoon: · wanneerubijhetbeluisterenvaneen zender met verkeersinformatie het uitzendgebieddaarvanverlaat. Wanneer u eenmaal op toets of : drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Titels kort weergeven (SCAN) UkuntdetitelsvandeCDkortlatenweergeven. Leesvoordeinstellingvandeduurvan het fragment het gedeelte "Duur van hetfragmentinstellen"inhethoofdstuk "Radioweergave". Scan beëindigen, titel verder beluisteren Voorbeëindigenvandescan-mode, drukopdeMENU-toets9. Snel titels kiezen Omsnelvoor-ofachterwaartstitelstekiezen: Houd toets of : ingedrukt totdatdesnelletitelselectieachterwaarts resp. voorwaartsbegint. 134 CD-weergave DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Deactueelweergegeventitelwordtverder afgespeeld. Verkeersinformatie tijdens CDweergave Wanneer u tijdens de CD-weergave verkeersinformatiewiltontvangen: drukopdetoetsTRA·RDS7. Devoorrangvoorverkeersinformatieisgeactiveerd wanneer het filesymbool op het displayverlichtis. Leeshiervoorhethoofdstuk"Verkeersinformatie". Titels herhalen (REPEAT) Wanneerueentitelwiltherhalen, drukopdetoets4 RPT;. "RPT TRK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool wordt weergegeven. REPEAT beëindigen Wanneer u de repeat-functie wilt beëindigen, drukopnieuwopdetoets4 RPT ;. "RPT OFF" verschijnt kort op het display, hetRPT-symboolisnietlangerverlicht. De weergavewordtnormaalvoortgezet. CD verwijderen Drukopdetoets 2. Opmerkingen: · EennaarbuitengeschovenCDwordt na tien seconden automatisch weer naarbinnengetransporteerd. · U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeldofereenandereaudiobronactiefis. Weergave onderbreken (PAUSE) Drukopdetoets3 ;. Deweergavewordtvoortgezet. Displayweergave instellen U kunt voor de CD-weergave tussen twee displaytypenkiezen: · Titelnummerenkloktijd · Titelnummerenspeeltijd Houdt voor het omschakelen van de weergavedeDISPL -toets8langer dan2secondeningedrukt. 135 MP3-/WMA-weergave MP3-/WMA-weergave U kunt met deze autoradio ook CD-r's en CD-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. BovendienkuntuWMA-bestanden afspelen. Debedieningbijhetafspelenvan MP3-enWMA-bestandenishetzelfde. Opmerkingen: · WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) uit online-musicshops kunnen met dit apparaat nietwordenafgespeeld. [. . . ] Drukzovaakopdetoets of :, totdegewensteinstellinginhetdisplay wordtweergegeven. Wanneerhetinstellenvoltooidis, druktweemaalopdetoetsAUDIO5. 144 Equalizer Display DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Equalizer-voorinstellingen (Presets) Dit apparaat beschikt over een equalizer, waarindeinstellingenvoordemuzieksoorten"ROCK", "POP"en"CLASSIC"alzijngeprogrammeerd. Drukzovaakopdetoets of :tot "POP", "ROCK", "CLASSIC" resp. Drukopdetoets of :, omeen vandeinstellingentekiezenofkies"EQ OFF"omdeequalizeruitteschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SANTA CRUZ CD31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag