Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND te teleladen.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (42 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B ToetsEPG, drukdezetoetsinomhetdagprogramma vandeactuelezenderweertegeven(ElectronicProgramGuide). D ToetsSubtitle, drukdezetoetsinomondertitelsvoor deactueleuitzendingtelatenweergeven(indiendoor dezendergegeven). Inhoudsopgave Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Installation en gebruik . . . . 147 Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 . 144 Inleiding Geachtklant, metdeIVTV-05wordtdigitaaltelevisiekijkenindeautomogelijk. Deuitstekende beeldkwaliteitendestoringsvrijeontvangstooktijdenshetrijdenzijnslechts tweevoordelenvandeIVTV-05. BovendienkuntumetdeIVTV-05allevoordelen vanhetdigitaletelevisiekijken, zoalsbijvoorbeelddeelektronischetelevisiegids, gebruiken. Voorhetgeval, datineenbepaalderegiogeenDVB-Tterbeschikking is, kuntuopdeingangenvandeIVTV-05eenanalogeTV-tuneraansluiten. [. . . ] DrukopdetoetsPRF +ofPRF -omdefavorietenlijst, dieuwiltbewerken, telaten weergeven. Favourites lists Create a favourite list Modify a favourite list Delete a favourite list Menu Favourites lists New programs User preferences Setup System information OK EXIT MENU Zender in favorietenlijst activeren 6. DrukzovaakopdetoetsMofN, totdezender, dieuindefavorietenlijstwiltactiveren, isgemarkeerd. E Dezenderwordtvoorzienvaneenwittepuntenisindefavorietenlijstgeactiveerd. Favourites lists Create a favourite list Modify a favourite list Delete a favourite list OK EXIT MENU OK EXIT MENU 157 Favorieten Zender uit favorietenlijst deactiveren 8. DrukzovaakopdetoetsMofN, totdezender, dieuindefavorietenlijstwiltdeactiveren, isgemarkeerd. E Dezenderwordtvoorzienvaneenzwartepuntenisindefavorietenlijstgedeactiveerd. Alle zenders activeren/deactiveren Ukuntallezendersindefavorietenlijstactiverenofdeactiveren. 1. Drukopdegroenetoets, omallezendersindefavorietenlijstteselecteren of 2. drukopderodetoets, omallezenderstedeactiveren. Favorietenlijst sorteren 1. Druk zo vaak op de toets M of N, tot de zender, die u in de favorietenlijst wilt verschuiven, isgemarkeerd. DrukzovaakopdetoetsMofN, totdekeuzemarkeringopdieplaatststaat, waarnaar udezenderwiltverschuiven. E Dezenderwordtnaardenieuwepositieindefavorietenlijstverschoven. 158 Favorieten Bewerken van de favorietenlijst beëindigen Wanneerugereedbentmethetbewerkenvandefavorietenlijst 1. Wanneerudewijzigingenwiltopslaan, kiestuJa(Yes) endruktuopdetoetsOK of 2. E Eenoptiewordtgetoond. Wanneerondertitelsvoordeuitzendingbeschikbaarzijn, wordendebeschikbaretalengetoond. Wanneerergeenondertitelsterbeschikking staan, verschijnt"NOSUBTITLE". E Hetprogrammawordtdaarnazonderondertitelingweergetoond. Stilstaand beeld Ukuntdeweergavevaneenfilm"pauzeren"eneenstilstaandbeeldweergeven. DrukopnieuwopdetoetsPause, omdeweergavetevervolgen. Audio-configuratie tijdens de weergave wijzigen Ukuntdeweergavetaalveranderenendeaudiomodustijdensdeweergavekiezen. VoordeaudiomoduskuntukiezenuitStandaard, Stereo, Mono, Monorechtsen Monolinks. Deweergavetaalwordtdoordezenderaangebodenenkanalleen wordenveranderd, wanneerdezenderookanderetalenaanbiedt. 163 Functies tijdens TV-weergave Weergavetaal veranderen 1. E HetAudio-menuwordtgetoond, dekeuzemarkeringstaatopaudio-taal (Audio language). DrukopdetoetsExit, omhetmenuteverlaten. Audio-language Audio mode German Default Audiomodus wijzigen 1. E HetAudio-menuwordtgetoond, dekeuzemarkeringstaatopaudio-taal (Audio language). DrukopdetoetsN, omdekeuzemarkeringnaarAudiomodus (Audio mode)terverschuiven 3. DrukopdetoetsExit, omhetmenuteverlaten. Audio-language Audio mode German Default Audio-language Audio mode German Default 164 Externe bron DeIVTV-05beschiktovereenvideo-ingangeneenstereo-audio-ingang, waaropu eenexternebron, bijv. eenanalogeTV-ontvangerkuntaansluiten(leesdaarvoor deinbouwhandleiding). 1. DrukopdetoetsAV, omhetbeeldengeluidvandeexternebronopde, aandeIVTV05aangeslotenapparatenweertegeven. DrukopnieuwopAVombeeldengeluidvandeIVTV-05telatenweergeven. Radioweergave 1. [. . . ] VerschuifdekeuzemarkeringmetdetoetsMofNnaarhetmenupuntconfiguratie (Setup)endrukopdetoetsOK. Verschuif de keuzemarkering met de toets N naar het menupunt TV-instelling (TV Configuration)endrukopdetoetsOK. E Het menu voor de TV-instellingen wordt getoond, de menu-optie TV-formaat (TV Format)isgemarkeerd. DrukopdetoetsMenu, omnaarhetmenuterugtekeren. Drukopnieuwopdetoets, omhetmenuteverlaten. Menu Favourites lists New channels User preferences Setup System information OK EXIT MENU Setup Channels installation TV Configuration Time Settings Reinstallation OK EXIT MENU 171 Configuratie Televisienorm instellen Ukuntvoordetelevisienormvanhetaangeslotenbeeldschermkiezentussende configuratiePAL, SECAMenNTSC. Voerdezeinstellinguitafhankelijkvanhet aangeslotenbeeldscherm, omdaterandersweergavefoutenkunnenoptreden. 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag