Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 te teleladen.


BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 annexe 1 (8384 ko)
   BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 (8384 ko)
   BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 annexe 1 (8384 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opmerking: Ter beveiliging van de autoaccu wordt hetapparaatbijuitgeschakeldcontact automatischnaeenuuruitgeschakeld. Wanneer u "LAST VOL" instelt, wordt het volumedatuvoorhetuitschakelengebruikte, weergeactiveerd. "LAST VOL" werd gekozen, dan wordt metdewaarde"38"weeringeschakeld. Welke navigatiesystemen op uw autoradio kunnen worden aangesloten, kan uw Blaupunkt-dealeruvertellen. [. . . ] Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus (FM1, FM2 en FMT) en voordegolfgebiedenMWenLWelkééngeheugenniveaubeschikbaar. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. Druk op toets of : om naar de volgende zender van de zenderketen tegaan. Opmerking: U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakkezenderswordeningesteld. Houd één van de voorkeuzetoetsen 1 - 6 ;, waaropdezendermoetworden opgeslagen, langer dan twee secondeningedrukt. Naast de naam van de zender geven sommigeFM-zendersookinformatiedoorover de inhoud van hun programma's. Wilt u deze PTY-EON-omschakeling niet hebben, dan schakelt u deze in het menu met "PTY OFF" uit. Wanneerueenanderprogrammatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd van hetdisplayeenanderprogrammatype instellendooropdetoetsen of : tedrukken. of Drukopeenvandetoetsen1 - 6 ; , omhetonderdedesbetreffendetoets opgeslagenprogrammatypetekiezen. EON(EnhancedOtherNetwork) zorgtervoordatingevalvanverkeersinformatie (TA), binnen een zenderketen automatisch van een niet-verkeersinformatiezender naar de betreffende verkeersinformatiezender van de zenderketen wordt omgeschakeld. Door de combinatie van CD-writer, CDschrijfsoftware en onbeschreven CD kunnen problemen optreden bij de weergave vandeCD's. Onafhankelijk van het aantal directories kunnen maximaal 999 MP3-bestanden op één CD worden beheerd, met maximaal 255bestandeninééndirectory. Wanneer u waarde hecht aan een correcte volgorde van uw bestanden, moet u schrijfsoftware gebruiken die de bestandenopalfanumeriekevolgorderangschikt. wanneeruwsoftwarenietoverdezefunctie beschikt , kuntudebestandenookhandmatig sorteren. MP3-titels kunnen extra informatie bevatten, zoalsuitvoerende, titelenalbum(ID3tag). Voor het gebruik van MP3-bestanden met ditapparaatmoetendeMP3-bestandende extensie". Gebruik geen gemengde CD's met MP3-bestandenenniet-MP3-bestanden(hetapparaatleesttijdensMP3weergavealleenMP3-bestanden). Standaardweergave instellen U kunt op het display diverse informatie overdeactueletitellatenweergeven. Opmerking: De informatie wordt, nadat de MP3lichtkranttekst na wisselen van titel eenmaal is doorlopen, permanent op hetdisplayweergegeven. Bijiederewisselingvantitelwordteenvan de volgende lichtkrantteksten eenmaal in hetdisplayweergegeven. Opmerking: Hetmenupunt"MP3DISP"staatalleen tijdens de weergave van een CD met MP3/WMA-bestandenterbeschikking. [. . . ] Druk zo vaak op toets of : dat "BAL" en de actuele instelling op het displaywordenweergegeven. Druk zo vaak op toets of : dat "Fader"endeactueleinstellingophet displaywordenweergegeven. Wanneer u uw apparaat inschakelt, wordt eenkortemeldingophetdisplayweergegeven. U kunt bovendien voor de nachtdimmer (DIMNIGHT)deinstelling"AUTODIM"kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT JOHN DEERE MP36 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag