Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVTV-05 LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVTV-05 LF. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT IVTV-05 LF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVTV-05 LF te teleladen.


BLAUPUNKT IVTV-05 LF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1749 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT IVTV-05 LF (1449 ko)
   BLAUPUNKT IVTV-05 LF annexe 1 (1449 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT IVTV-05 LF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Entertainment DVB-T Tuner IVTV-05 7 607 004 578 www. blaupunkt. com Overzicht 20 19 18 EPG Text Subtitle Power On/off 1 2 3 4 1 5 9 2 6 0 3 7 AV 4 8 TV/Radio 17 15 16 14 13 OK Pause + PRF + VOL + CH SWAP 5 6 7 -- Exit -- -- Menu Timer Audio 8 9 Info List Mute 12 11 10 142 Overzicht 1 ToetsPower On/Off(voedingaan/uit)voorin-enuitschakelenvandeIVTV-05. 9 ToetsAudio, keuzevandeweergavetaalbijfilmsmet meerderegeluidssporen, instellingvandeaudio-modus (Standaard/Stereo/Mono/MonorechtsenMono links). < ToetsInfo, drukdezetoetseenmaalinomdezendertiteltebekijkeneneentweedemaalvoorhetweergevenvangedetailleerdeinformatieoverdemomentele uitzending. 143 = ToetsExitvoorhetverlatenvanhetmenu. ToetsenPRF +/-, drukdezetoetsinomvanuitde zenderlijstnaardefavorietenlijsttegaan. [. . . ] E Dezenderwordtnaardenieuwepositieindefavorietenlijstverschoven. 158 Favorieten Bewerken van de favorietenlijst beëindigen Wanneerugereedbentmethetbewerkenvandefavorietenlijst 1. Wanneerudewijzigingenwiltopslaan, kiestuJa(Yes) endruktuopdetoetsOK of 2. wanneerudewijzigingennietwiltopslaan, kiestuNee (No)endruktuopdetoetsOK. DrukopdetoetsMenuomhetmenuopnieuwweertegeven. Drukopnieuwopdeze toets, omhetmenuteverlaten. Favorietenlijst wissen Omeenfavorietenlijsttewissen 1. De keuzemarkering staat op de optie favorietenlijsten (Favourites lists). E Hetmenuvoordefavorietenlijstwordtgetoond, deoptiefavorietenlijst (Favourites lists)isgemarkeerd. DrukzovaakopdetoetN, totfavorietenlijst wissen (Delete a favourite list)isgemarkeerd. DrukzovaakopdetoetsMofN, totdekeuzemarkeringopdefavorietenlijststaat, dieuwiltwissen. E Erwordteenvraagombevestiginggetoond. OK EXIT MENU Menu Favourites lists New programs User preferences Setup System information OK EXIT MENU Favourites lists Create a favourite list Modify a favourite list Delete a favourite list 159 Favorieten 7. DrukopdetoetsMenuomhetmenuopnieuwweertegeven. Drukopnieuwopdeze toets, omhetmenuteverlaten. Delete a favourite list YouaregoingtoremovetheFavouriteslist, pressOKtoconfirm OK EXIT 160 Functies tijdens TV-weergave Informatie over actuele uitzending weergeven Ukuntaanvullendeinformatieoverdeactueleuitzendinglatenweergeven(wanneerdezenderdezeterbeschikkingstelt). Deweergaveduurvandeinformatie kunt u instellen; lees daarvoor het gedeelte "Info weergave" in het hoofdstuk "Configuratie". 1. E Delijst(TV-offavorietenlijst), degeheugenpositie, dezendernaam, denaamvande uitzendingendetijdenvandemomenteleuitzendingwordengetoond. DrukopdetoetsInfoeentweedekeerommeerinformatieoverdeactueleuitzending tekrijgen. DoorindrukkenvandetoetsPwordtdevolgendeuitzendinggetoond. E Deinformatieverdwijntnaafloopvandevooringesteldetijd. Wanneerudeweergave eerderwiltbeëindigen, druktuopdetoetsExit. TV 13 Aktuell - thema der woche NDR FS NDS No event information is available Elektronische TV-gids Bepaalde zenders stellen de programmering ter beschikking in een lijst, die met het actuele programma wordt meegezonden. Deze elektronische TV-gids (EPG-ElectronicProgramGuide)kanophetaangeslotenbeeldschermworden getoond. Zokuntualtijdhetprogrammavandegekozenzenderbekijken. BepaaldezendersstellendeelektronischeTV-gidsookvoormeerderedagen(tot max. eenweek)terbeschikking. 1. VerschuifdekeuzemarkeringmetdetoetsenMofN, omdoordelijsttebladerenen eenanderprogrammatemarkeren. E In het informatievenster rechts naast het dagprogramma wordt informatie over de gemarkeerdeuitzendinggetoond. DrukopdetoetsExit, omdeEPGteverlaten. 9 : 00 10 : 30 OK NDR FS NDS 08 : 27 02/11 Wednesday 2. November No information available OK EXIT 161 Functies tijdens TV-weergave Teletekst weergeven Ukuntdeteletekstvandemomentelezender(wanneerdezenderdezefunctie ondersteunt)ophetaangeslotenbeeldschermweergeven. 1. DrukopdetoetsTextomdeteletekstvandezenderophetgehelebeeldschermte latenweergeven. DrukopdetoetsTexteentweedemaalomdeteleteksttransparanttelatenweergeven. Druknogmaalsopdetoetsomdeteletekstweergavetebeëindigen. Eurosport10018Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----- Ondertiteling weergeven Bepaaldezendersbiedenondertitelsvoorhunuitzendingenaanvoorslechthorenden. 1. [. . . ] VerschuifdekeuzemarkeringmetdetoetsMofNnaarhetmenupuntconfiguratie (Setup)endrukopdetoetsOK. Verschuif de keuzemarkering met de toets N naar het menupunt TV-instelling (TV Configuration)endrukopdetoetsOK. E Het menu voor de TV configuratie wordt getoond, de menu-optie TV-formaat (TV Format)isgemarkeerd. VerschuifdekeuzemarkeringmetdetoetsN naardemenu-optieTV-uitgang (TV output signal). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT IVTV-05 LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT IVTV-05 LF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag