Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVOD-1022 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVOD-1022 EU. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT IVOD-1022 EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVOD-1022 EU te teleladen.


BLAUPUNKT IVOD-1022 EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2415 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT IVOD-1022 EU (2389 ko)
   BLAUPUNKT IVOD-1022 EU annexe 1 (2389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT IVOD-1022 EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Entertainment DVD-Monitor IVOD-1022 7 607 003 507 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d'emploi et de montage Istruzioni d'uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning www. blaupunkt. com 113 BEDIENINGSELEMENTEN 1 POWER, apparaatin-/uitschakelen 2 REP, activeren/deactiverenvande REPEAT-functie. 3 DVD/TV/EXT, omschakelentussen DVD-/CD-/MP3-weergaveendeexternebronnenAUX1enAUX2. : SKIP-toetsenvoorhetoproepenvan hetvorigeresp. volgendehoofdstuk (DVD)oftitel(CD/MP3). @ Numerieketoetsen0-9entoets PREV. /GOTOvoordirectkiezenvan hoofdstukkenoftijdstippenbinnen hoofdstukken. A BACKWARD, voorhetinschakelen vansnelachteruitzoeken. [. . . ] Speeltijdkiezen U kunt een bepaalde plaats op de DVD direct kiezen door de speeltijd van deze plaatsaantegeven. Omnaareenbepaaldeplaatstegaan, druktutweemaalopdetoetsPREV. / GOTO@opdeafstandsbediening. Ophetbeeldschermwordtachter"TITLE" het nummer van de actuele titel en het aantaltitelsgetoond. Daarachterzietu"TIME"enhetinvoerbereik voordespeeltijd. Hetinvoerbereikheefteen geleachtergrond. EendeelvandeDVDherhaaldelijk weergeven EenDVDisverdeeldinverschillendehoofdstukken (Chapter) en delen (Title), die afzonderlijkkunnenwordengekozen. Hoofdstukofdeelherhaaldafspelen Omhetactuelehoofdstukteherhalen, drukopdetoetsREP2opdeafstandsbediening. Omhetactueledeelteherhalen, drukopdetoetsREP2opdeafstandsbedieningeentweedekeer. Ophetbeeldschermwordt"TITLEREPEAT ON"getoond. 127 DVD-WEERGAVE Voermetdenumerieketoetsen@op de afstandsbediening de speeltijd van degewensteplaatsinhetformaat"hh. Weergavetaalkiezen Omdeweergavetaaltekiezen, druktueenmaalofmeerderemalenop de toets AUDIO 8 op de afstandsbediening. Deweergavetaalwordtomgeschakeld. Het onscreendisplaywordtgetoond. Hetnummer van de taal, het aantal beschikbare weergavetalen en de actuele taal worden weergegeven. Letop: U kunt de weergavetaal ook in het menu vandeDVDkiezen(zieDVD-menu). Bovendien kunt u uw voorkeursweergavetaal in hetsetupmenuinstellen. Leesdaarvoorde paragraaf "Weergavetaal voorinstellen" in hethoofdstuk"Setup". Weergaveaanbeginvanheteerste deelvandeDVDweervoortzetten Druk tweemaal op de toets STOP/ RETURN?opdeafstandsbediening. Letop: BijdemeesteDVD'sishetbeginhethoofdmenu(root)vandeDVD. Cameraperspectiefveranderen ErbestaanDVD's, dieutweeofmeerverschillende cameraperspectieven voor een bepaaldescèneaanbieden. In het on screen display wordt naast het camerasymboolhetnummervanhetactuelecameraperspectiefgetoondhetaantal mogelijkecameraperspectieven. Omhetcameraperspectiefteveranderen, drukt u op de toets ANGLE 7 op de afstandsbediening. Descènewordtvanuithetvolgendecameraperspectiefgetoond. Hetonscreendisplay wordtgetoond. Letop: Ukuntinhetsetupmenuinstellen, datbij de beschikbaarheid van meerdere cameraperspectieven een camerasymbool wordtgetoond. Leesdaarvoordeparagraaf "Cameraperspectieven weergeven" in het hoofdstuk"Setup". Ondertitelingweergeven Omdeondertitelingweertegeven, druktuopdetoetsSUBTITLE9opde afstandsbediening. Ondertitelswordengetoond. Hetonscreen displayverschijnt. Naast"SUBTITLE"wordt de actuele taal en het aantal talen dat beschikbaar is voor de ondertiteling getoond. Omdetaalvandeondertitelingteveranderen, druktueenmaalofmeerderemalenop detoetsSUBTITLE9, totdeondertitel indegewenstetaalwordtgetoond. Letop: U kunt ook in het menu van de DVD bepalen, ofeninwelketaaldeondertiteling moet worden getoond (zie DVD-menu). Bovendien kunt u uw voorkeurstaal voor ondertitelsinhetsetupmenuinstellen. Lees daarvoordeparagraaf"Taalvoorondertitel voorinstellen"inhethoofdstuk"Setup". 128 DVD-WEERGAVE Beeldvergroten(zoom) Ukunteenvrijinstelbaardeelvandeweergegevenfilmtotdriemaalvergroten. Omhetbeeldtevergroten, druktueenmaalofmeerderemalenop de toets ZOOM 6 op de afstandsbediening. Met iedere druk op de toets wordt het beeldinstappenvergroot. Alszoom-niveaus staan1, 5-voudig, 2-voudigen3-voudigter beschikking. Letop: Wanneer u de gewenste vergroting heeft ingesteld kunt u het beeld met de pijltoetsen = op de afstandsbediening vrij verschuiven. [. . . ] Dit is afhankelijkvandeDVD. Kinderslotvastleggen Omhetkinderslotvastteleggen, roeptuhetsetupmenuop. Voermetdenumerieketoetsen0-9@ op de afstandsbediening het wachtwoordin. Letop: Wanneerunoggeenwachtwoordheeftgedefinieerd, gebruikdanhetdefault-wachtwoord0000. Deinstellingwordtopgeslagenenhetsetupmenuwordtverlaten. 4PG13: 5: 6PG-R: 7NC17: 8ADULT: No PARENTAL: geenkinderslot. 136 DVDSETUP-BASISINSTELLINGEN Wachtwoordwijzigen Omhetwachtwoordtewijzigen, roeptuhetsetupmenuop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT IVOD-1022 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT IVOD-1022 EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag