Gebruiksaanwijzing ASUS VH203D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VH203D. Wij hopen dat dit ASUS VH203D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VH203D te teleladen.


ASUS VH203D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1897 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VH203D (1401 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VH203D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2-2 De kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 OSD-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 3. 1. 1 3. 1. 2 3. 2 3. 3 3. 4 Opnieuwconfigureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Hoofdstuk 3: Algemene instructies Overzichtspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Alshetschermzwartwordtofgaatknipperen, ofnietmeerwerkt, moetu contact opnemen met uw leverancier of service-centrum om dit te herstellen. Repareerhetschermnooitzelf! · Conventies die in deze handleiding worden gebruikt WAARSCHUWING:informatieomlichamelijkeletselstevoorkomen wanneerueentaakprobeertuittevoeren. LETOP:Informatieomschadeaandeonderdelentevoorkomen wanneerueentaakprobeertuittevoeren. OPMERKING:tipsenextrainformatieomutehelpenbijhetvoltooien van uw taak. v Hier vindt u meer informatie Raadpleegdevolgendebronnenvoorextrainformatieenvoorproduct-en software-updates. ASUS-websites DewereldwijdeASUS-websitesbiedenbijgewerkteinformatieoverhardware- ensoftwareproductenvanASUS. Raadpleeghttp://www. asus. com 2. Optionele documentatie Uwproductverpakkingkanoptioneledocumentatiebevattendiedooruw leverancierwerdtoegevoegd. Dezedocumentenmakengeendeeluitvan het standaardpakket. vi Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product 1. 1 Welkom! HartelijkdankvooruwaankoopvandeASUS®VW193-serieLCD-monitor!DenieuwstebreedbeeldLCD-monitorvanASUSbiedteenzuiverder, breder enhelderderbeeldscherm, aangevuldmettalrijkefunctiesdieuwkijkervaring verbeteren. AldezefunctiesmakenvandeVH203-serieeenonvergelijkelijkproductdatu optimaalgebruiksgemakeneenfantastischevisueleervaringbiedt. 1. 2 Inhoud van de verpakking Controleerofdevolgendeitemsaanwezigzijnindeverpakking: LCD-scherm Snelstartgids 1xvoedingskabel 1xVGA-kabel 1xDVI-kabel(alleenVH203T/VH203N) 1xaudiokabel(alleenVH203T/VH203S) Alseenvandebovenstaandeitemsbeschadigdisofontbreekt, neemdan onmiddellijkcontactopmetuwleverancier. LCD-monitorASUSVH203-serie 1-1 1. 3 1. 3. 1 Kennismaken met de monitor Vooraanzicht 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 (VH203N/D) Voetstuk (VH203T/S) 1. · Knop: Gebruikdezesneltoetsomteschakelentussenvijfvoorafingestelde standen(Spel, Nachtopname, Landschap, Standaard, Bioscoop)metde SPLENDIDTMvideoverbeteringstechnologie. SluithetOSD-menuafofkeerterugnaarhetvorigemenuwanneerhet OSD-menu actief is. :(Voormodellenmetluidsprekers) Drukopdezeknopomdewaardevandegeselecteerdefunctiete verhogenofrechts/omhoognaardevorigefunctietegaan. :(Voormodellenzonderluidsprekers) · 2. Knop · · Knop · · 3. · 4. Drukopdezeknopomdewaardevandegeselecteerdefunctiete verhogenofrechts/omhoognaardevorigefunctietegaan. Drukopdezeknopomhetpictogram(functie)datisgemarkeerd wanneerhetOSD-menuisgeactiveerd, intevoeren/teselecteren. : Drukopdezeknopomdewaardevandegeselecteerdefunctiete verlagenoflinks/omlaagnaardevolgendefunctietegaan. : DeknopMENU: Knop · · 5. Knop 1-2 Hoofdstuk1:Kennismakenmethetproduct · Pasdeafbeeldingautomatischaandeoptimalepositie, klokenfaseaan doordeze2tot4secondeningedrukttehouden. (alleenvoorVGAmodus) Voedingsknop/voedingsindicator Drukopdezeknopomdemonitorin/uitteschakelen Indeonderstaandetabelvindtudeomschrijvingvandekleurenvande voedingsindicator. Status Blauw Oranje UIT Beschrijving AAN Stand-bymodus UIT 6. · · 1. 3. 2 Achteraanzicht Stereo luidspreker Stereo luidspreker Schroefgaten voor VESA-wandmontage AUDIO-IN VGA Aansluitingen achteraan 1 2 3 4 Aansluitingen achteraan 1. Audio-ingang. Dezepoortverbindtdepc-audiobronviademeegeleverde audiokabel. (alleenVH203T/VH203S) Wisselstroomingang. Dezepoortverbindtdevoedingsaansluitingvande meegeleverdevoedingskabel. DVI-poort. Deze24-pinspoortisvoordeaansluitingvanhetdigitaleDVI-Dsignaalopdepc(personalcomputer). (alleenVH203T/VH203N) VGA-poort. Deze15-pinspoortisvoordeVGA-aansluitingopdepc. DeVESA-wandmontageset(100mmx100mm)moetafzonderlijkworden aangeschaft. LCD-monitorASUSVH203-serie 1-3 1-4 Hoofdstuk1:Kennismakenmethetproduct Hoofdstuk 2: Setup 2. 1 1. 2. De monitorvoet monteren Demonitorvoetmonteren: Plaatsdemonitormetdevoorzijdeopeentafel. [. . . ] · PasdeinstellingenvoorhetContrasten de Helderheid aan via het OSD. Devoedings-LEDisnietAAN Devoedings-LEDlichtoranjeopeneris geenbeeldophetscherm Hetbeeldophetschermistehelderofte donker Hetbeeldophetschermisnietcorrect gecentreerdofheeftniethetcorrecte formaat · Houd de knop gedurendetwee secondeningedruktomhetbeeld automatischaantepassen. (alleenvoor VGA-modus) · Pasdeinstellingenvoordehorizontaleen verticale positie aan via het OSD. Hetbeeldophetschermstuitertoferiseen · Controleerofdesignaalkabelcorrect golvendpatroonzichtbaarinhetbeeld isaangeslotenopdemonitorende computer. · Verplaats elektrische apparaten die mogelijkelektrischestoringenkunnen veroorzaken. Hetbeeldophetschermvertoont · Inspecteerdesignaalkabelencontroleer afwijkendekleuren(hetwitzieternietwit ofergeenpinszijngebogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VH203D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VH203D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag