Gebruiksaanwijzing ASUS TF701T-1B036A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS TF701T-1B036A. Wij hopen dat dit ASUS TF701T-1B036A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS TF701T-1B036A te teleladen.


ASUS TF701T-1B036A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23343 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS TF701T-1B036A (8105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS TF701T-1B036A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ASUS Tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU8803 DU8803 Eerste editie november 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] Tik op het Startscherm op een app of snelkoppeling en sleep deze naar een andere app tot een doorzichtig vierkant verschijnt. OPMERKINGEN: • De gemaakte map wordt weergegeven in een doorzichtig vierkant. Tik op de nieuwe map en tik op Naamloze map om de naam van de map te wijzigen. K00F 49 Apps weergeven in het scherm Recent Via het scherm Recent kunt u een lijst van app-snelkoppelingen weergeven op basis van uw recent geopende apps. Via het scherm Recent kunt u gemakkelijk terugkeren naar of schakelen tussen de apps die u recent hebt geopend. Er verschijnt een lijst voor het weergeven van al uw recent gestarte apps. Tik op de app die u wilt starten. 50 Gebruikershandleiding ASUS tablet Het menu van een recente app weergeven: 1. Om de app uit de lijst te verwijderen, selecteert u Verwijderen uit de lijst. Om de informatie ervan weer te geven, selecteert u App-info. OPMERKING: U kunt een recente app ook verwijderen uit de lijst door deze omhoog of omlaag te vegen. K00F 51 Task Manager (Taakbeheer) Task Manager (Taakbeheer) toont een lijst van momenteel actieve hulpprogramma's en toepassingen en hun gebruik in percentages op uw ASUS tablet. U kunt de actieve apps ook individueel openen en sluiten of alle apps en hulpprogramma's tegelijk afsluiten met de functie Alles sulit. 2. Tik op en houd ASUS Task Manager vast om het vak van ASUS Task Manager (ASUS-taakbeheer) weer te geven op het startscherm. 3. Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle gestarte apps weer te geven. 4. Tik op Alles sulit om alle actieve apps tegelijk te sluiten. 52 Gebruikershandleiding ASUS tablet Bestandsbeheer Met Bestandsbeheer kunt u uw gegevens die op het interne opslagapparaat of aangesloten externe opslagapparaten staan, eenvoudig vinden en beheren. De interne opslag openen Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat: 1. Tik op 2. Tik op om naar het scherm Alle apps te gaan. > Interne opslag in het linkerpaneel om de inhoud van uw ASUS tablet te zien en tik vervolgens op een item dat u wilt selecteren. Als een microSD-kaart wordt geplaatst, tikt u op MicroSD om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven. Het externe opslagapparaat openen Toegang verkrijgen tot het externe opslagapparaat: 1. Veeg de meldingsbalk bovenaan het scherm omlaag om het meldingsvak weer te geven. Tik op om de microSD-kaart los te koppelen van uw ASUS tablet. BELANGRIJK!Zorg dat u de gegevens die u op uw microSD-kaart bewaart, zijn opgeslagen voordat u de microSD-kaart uit uw ASUS tablet verwijdert. K00F 53 Uw inhoud aanpassen Vanaf Bestandsbeheer kunt u de inhoud van uw apparaat en van het geïnstalleerde externe opslagapparaat kopiëren, knippen, delen en verwijderen. Wanneer u een bestand of map aanpast, plaatst u een vinkje naast het bestand of map en verschijnt de actiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm. OPMERKINGEN: • De actie de map. zal alleen verschijnen als u een bestand of bestanden aanpast in • U kunt ook het bestand of de map aanvinken en deze vervolgens slepen en neerzetten in de gewenste doelmap. Actiebalk 54 Gebruikershandleiding ASUS tablet Instellingen Via het instellingenscherm kunt u de instellingen van uw ASUS tablet configureren. Met deze systeem-app kunt u de draadloze verbinding, de hardware en de persoonlijke, account- en systeeminstellingen van uw ASUS tablet configureren. 1. Tik vanaf het scherm Alle apps op om het menu weer te geven. 2. Veeg de meldingsbalk bovenaan het scherm omlaag om het paneel ASUSsnelinstellingen weer te geven en tik vervolgens op . ASUS-snelinstellingen ASUS-snelinstellingen Aanpassingspaneel Snelle instelling Geeft plaatselijke datum en tijd weer Beeldscherminstellingen Wifi-instellingen Audio Wizard Instellingen draadloos display Meldingen wissen Menu instellingen Handmatig aanpassen helderheid K00F 55 Aanpassingspaneel ASUS Snelinstellingen Tik op de individuele pictogrammen van hulpprogramma's om de functie in of uit te schakelen. Wi-Fi Leesmodus Bluetooth Bluetooth Stille modus Vliegtuigmodus Intelligent opslaan Woordenboek GPS GPS Automatisch draaien Automatische synchronisatie Meldingenpanelen Meldingspanelen verschijnen onder het paneel Snelle instelling voor waarschuwingen of updates in apps, inkomende e-mails en de status van hulpprogramma's. OPMERKING: Veeg de melding naar rechts of naar links om het item uit de lijst te verwijderen. 56 Gebruikershandleiding ASUS tablet Uw ASUS tablet uitschakelen U kunt uw ASUS tablet uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: ❏ Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt . Wanneer u dat wordt gevraagd, tikt u op Uitschakelen en vervolgens op OK. ❏ Als uw ASUS tablet niet reageert, houdt u de voedingsknop minstens acht (8) seconden ingedrukt tot de ASUS tablet wordt uitgeschakeld. BELANGRIJK!Als u het systeem geforceerd uitschakelt, kan dit leiden tot gegevensverlies. Zorg dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens. Uw ASUS tablet in de slaapmodus plaatsen Om uw ASUS tablet in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop. K00F 57 58 Gebruikershandleiding ASUS tablet Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps K00F 59 Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker Play Music (Muziek afspelen) Met de app Muziek afspelen, een geïntegreerde interface voor uw muziekcollectie, kunt u uw intern opgeslagen muziekbestanden of de bestanden van een geïnstalleerd extern opslagapparaat, afspelen. [. . . ] Keuze van andere kanalen is niet mogelijk. K00F 93 EG-verklaring van conformiteit Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van http://support. asus. com. Preventie van gehoorverlies Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume. À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’ utilisateur. Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003, vereist door het Franse artikel L. 5232-1. 94 Gebruikershandleiding ASUS tablet CE-markering CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEGrichtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit” en 2006/95/EG “Laagspanningsrichtlijn”. Deze apparatuur kan worden gebruikt in: AT EE IT NO BE ES IS PL BG FI LI PT CH FR LT RO CY GB LU SE CZ GR LV SI DE HU MT SK DK IE NL TR DFS-bedieningselementen die verwant zijn met de radardetectie zullen niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. K00F 95 Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid. De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS TF701T-1B036A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS TF701T-1B036A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag