Gebruiksaanwijzing ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A. Wij hopen dat dit ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A te teleladen.


ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35701 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A (4476 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] support. asus. com DU8319 Eerste editie September 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] ❏ Als uw ASUS-tablet niet reageert, houdt u de voedingsknop minstens zeven (7) seconden ingedrukt tot de ASUS-tablet wordt uitgeschakeld. BELANGRIJK!Als u het systeem geforceerd uitschakelt, kan dit leiden tot gegevensverlies. Zorg dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens. Uw ASUS-tablet in de slaapmodus plaatsen Om uw ASUS-tablet in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop. K00A 45 46 Gebruikershandleiding ASUS-tablet Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps K00A 47 Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker Play Music (Muziek afspelen) Met de app Muziek afspelen, een geïntegreerde interface voor uw muziekcollectie, kunt u uw intern opgeslagen muziekbestanden of de bestanden van een geïnstalleerd extern opslagapparaat, afspelen. U kunt alle muziekbestanden willekeurig afspelen of bladeren om een album te selecteren voor meer luisterplezier. Tik op het startscherm op Play Music om uw muziekbestanden af te spelen. Tik om de audiobestanden te sorteren op Recent, Albums, Artiesten, Nummers, Afspeellijsten en Genres Een muziekbestand zoeken Instellingen voor Muziek afspelen OPMERKINGEN: De audio- en videocodec worden ondersteund door ASUS-tablet: • Decoder Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(versterkt AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineair PCM, WMA 10, WMA verliesvrij, WMA Pro LBR Videocodec: H. 263, H. 264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 • Encoder Audiocodec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Videocodec: H. 263, H. 264, MPEG4 48 Gebruikershandleiding ASUS-tablet Camera Met de camera-app kunt u foto's maken en video's opnemen met uw ASUS-tablet. Om de app Camera te starten, tikt u op het startscherm op . Camera en vervolgens op OPMERKING: De beelden en videobestanden worden automatisch opgeslagen in Bestandsbeheer. Cameramodus Schakelen naar de instellingen van de videomodus Instellingen cameramodus Cameraeffecten Resolutie Belichting Camerainstellingen Videoopnameknop Voorbeeld Cameraschakelaar Zoomschuifregelaar Cameraopnameknop K00A 49 Videomodus Schakelen naar de cameramodusinstellingen Instellingen videomodus Video-effecten Videokwaliteit Belichting Videoinstellingen Videoopnameknop Voorbeeld Cameraschakelaar Zoomschuifregelaar Cameraopnameknop 50 Gebruikershandleiding ASUS-tablet Galerij Bekijk foto's en speel video's af op uw ASUS-tablet met de app Galerij. Met deze app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw ASUS-tablet zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer te geven. Om Galerij te starten, tikt u op het startscherm op en vervolgens op . Hoofdscherm Galerij Tik voor het sorteren van video’s en foto’s Tik voor het snelstarten van de camera Galerijinstellingen K00A 51 Albums delen of verwijderen Om een album te delen, tikt en houdt u een album vast tot een werkbalk bovenaan op het scherm verschijnt. U kunt de geselecteerde albums online uploaden, delen of ze verwijderen van uw ASUS-tablet. Werkbalk Tik op dit pictogram om het geselecteerde album te delen via apps voor het delen. Tik op dit pictogram om het geselecteerde album te verwijderen. 52 Gebruikershandleiding ASUS-tablet Afbeeldingen delen, verwijderen en bewerken Om een afbeelding te delen, te bewerken of te verwijderen, tikt u om een afbeelding te openen en tikt u vervolgens op de afbeelding om de werkbalk bovenaan op het scherm te starten. Afbeeldingen delen Een afbeelding delen: 1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen. 2. Tik om te selecteren en tik vervolgens op en selecteer de gewenste manier om de afbeelding te delen. K00A 53 Meerdere afbeeldingen delen: 1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen. 2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen. 3. Tik op en selecteer vervolgens de gewenste manier om de afbeeldingen te delen. 54 Gebruikershandleiding ASUS-tablet Een afbeelding bewerken Een afbeelding bewerken: 1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt bewerken. 2. Tik op een afbeelding die u wilt openen en tik vervolgens op > Bewerken. 3. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten. Tik om ongedaan te maken, opnieuw uit te voeren, te resetten of om de geschiedenis weer te geven Tik om op te slaan Tik om te delen Bewerkingshulpprogramma's K00A 55 Afbeeldingen verwijderen Een afbeelding verwijderen: 1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt verwijderen. 2. Tik op een afbeelding die u wilt openen en tik vervolgens op > Delete (Verwijderen). Meerdere afbeeldingen verwijderen: Settings Polaris Office 1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeeldingen die u wilt verwijderen. 2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen. 3. Tik op en vervolgens op OK. Play Store My Library Lite Camera Play Music Maps Email SuperNote MyNet App Locker asus@vibe App Backup 56 Gebruikershandleiding ASUS-tablet De widget Fotogalerij biedt onmiddellijke toegang tot uw favoriete foto's of albums, direct vanaf het startscherm. De widget Galeriefoto weergeven op het startscherm: 1. Tik op om naar het scherm Alle apps te gaan. 3. Tik en houd Fotogalerij vast tot de widgetbox naar het startscherm gaat en het dialoogvenster Afbeeldingen kiezen weergeeft. [. . . ] Keuze van andere kanalen is niet mogelijk. K00A 87 EG-verklaring van conformiteit Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van http://support. asus. com. Preventie van gehoorverlies Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume. À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’ utilisateur. Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003, vereist door het Franse artikel L. 5232-1. 88 Gebruikershandleiding ASUS-tablet CE-markering CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit. Deze apparatuur kan worden gebruikt in: AT EE IT NO BE ES IS PL BG FI LI PT CH FR LT RO CY GB LU SE CZ GR LV SI DE HU MT SK DK IE NL TR DFS-bedieningselementen die verwant zijn met de radardetectie zullen niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. K00A 89 Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid. De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS MEMO PAD ME302C-1B003A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag