Gebruiksaanwijzing ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD. Wij hopen dat dit ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD te teleladen.


ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (30517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD (5895 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ASUS Tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU8355 DU8355 Eerste editie Oktober 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] Wanneer u een bestand of map aanpast, plaatst u een vinkje naast het bestand of map en verschijnt de actiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm. OPMERKINGEN: • De actie de map. zal alleen verschijnen als u een bestand of bestanden aanpast in • U kunt ook het bestand of de map aanvinken en deze vervolgens slepen en neerzetten in de gewenste doelmap. Actiebalk 40 Gebruikershandleiding ASUS tablet Instellingen Via het instellingenscherm kunt u de instellingen van uw ASUS tablet configureren. Met deze systeem-app kunt u de draadloze verbinding, de hardware en de persoonlijke, account- en systeeminstellingen van uw ASUS tablet configureren. 1. Tik vanaf het scherm Alle apps op om het menu weer te geven. 2. Veeg de meldingsbalk bovenaan het scherm omlaag om het paneel ASUSsnelinstellingen weer te geven en tik vervolgens op . ASUS-snelinstellingen ASUS-snelinstellingen Aanpassingspaneel Snelle instelling Geeft plaatselijke datum en tijd weer Beeldscherminstellingen Wifi-instellingen Audio Wizard Instellingen draadloos display Meldingen wissen Menu instellingen Handmatig aanpassen helderheid K00F 41 Aanpassingspaneel ASUS Snelinstellingen Tik op de individuele pictogrammen van hulpprogramma's om de functie in of uit te schakelen. Wi-Fi Leesmodus GPS Automatisch draaien Automatische synchronisatie Intelligent opslaan Bluetooth Stille modus Vliegtuigmodus Meldingenpanelen Meldingspanelen verschijnen onder het paneel Snelle instelling voor waarschuwingen of updates in apps, inkomende e-mails en de status van hulpprogramma's. OPMERKING: Veeg de melding naar rechts of naar links om het item uit de lijst te verwijderen. 42 Gebruikershandleiding ASUS tablet Uw ASUS tablet uitschakelen U kunt uw ASUS tablet uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: ❏ Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt . Wanneer u dat wordt gevraagd, tikt u op Uitschakelen en vervolgens op OK. ❏ Als uw ASUS tablet niet reageert, houdt u de voedingsknop minstens acht (8) seconden ingedrukt tot de ASUS tablet wordt uitgeschakeld. BELANGRIJK!Als u het systeem geforceerd uitschakelt, kan dit leiden tot gegevensverlies. Zorg dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens. Uw ASUS tablet in de slaapmodus plaatsen Om uw ASUS tablet in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop. K00F 43 44 Gebruikershandleiding ASUS tablet Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps K00F 45 Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker Play Music (Muziek afspelen) Met de app Muziek afspelen, een geïntegreerde interface voor uw muziekcollectie, kunt u uw intern opgeslagen muziekbestanden of de bestanden van een geïnstalleerd extern opslagapparaat, afspelen. U kunt alle muziekbestanden willekeurig afspelen of bladeren om een album te selecteren voor meer luisterplezier. Om Play Music (Muziek afspelen) te starten, tikt u op tikt u vervolgens op . Tik om de audiobestanden te sorteren op Recent, Albums, Artiesten, Nummers, Afspeellijsten en Genres op het Startscherm en Een muziekbestand zoeken Instellingen voor Muziek afspelen De audio- en videocodec worden ondersteund door ASUS tablet: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HEAACv2(versterkt AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mulaw, WAV lineair PCM, WMA 10, WMA verliesvrij, WMA Pro LBR H. 263, H. 264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB H. 263, H. 264, MPEG-4 Decoder Audio codec Video codec Audio codec Video codec Encoder 46 Gebruikershandleiding ASUS tablet Camera Met de camera-app kunt u foto's maken en video's opnemen met uw ASUS tablet. Om Camera te starten, tikt u op op het Startscherm. OPMERKING: De gemaakte foto's en opgenomen video's kunnen worden weergegeven met de Galerie. Foto's maken Tik vanaf het camerascherm op om foto's te maken. Tik om een voorbeeld weer te geven van recente foto's/video's Tik om de camera te schakelen Tik om afbeeldingen vast te leggen Tik om effecten te selecteren Tik om de camerainstellingen te configureren. Schuiven om in/uit te zoomen Tik om de modi te selecteren K00F 47 Tik om de opname te stoppen Tik vanaf het camerascherm op om video's op te nemen. Tik om een voorbeeld weer te geven van recente foto's/video's Tik om de opname te stoppen Schuiven om in/uit te zoomen Tijdens de opname kunt u de zoomschuifregelaar ook gebruiken om in of uit te zoomen op de video. 48 Gebruikershandleiding ASUS tablet De camera-instellingen en -effecten configureren Met de app Camera kunt u ook de instellingen van uw camera aanpassen en effecten toepassen op uw foto's en video's. De camera-instellingen configureren De camera-instellingen configureren: Tik in het scherm camera op . BELANGRIJK!Pas eerst de instellingen toe voordat u foto's of video's opneemt. Tik om de camerainstellingen aan te passen Tik om de videoinstellingen aan te passen Tik om de andere instellingen aan te passen Hieronder vindt u de instellingen van de camera van uw ASUS tablet die u kunt gebruiken om foto’s en video's met hoge definitie vast te leggen. Tik op dit pictogram om de witbalans, ISO-instellingen, belichtingswaarde, cameraresolutie, opnamemodi en focusinstellingen aan te passen voor het opnemen van beelden met hoge definitie. Tik op dit pictogram om de witbalans, belichtingswaarde, videokwaliteit en focusinstellingen aan te passen voor het opnemen van video's met hoge definitie. Tik op dit pictogram om de schermhulplijnen in te schakelen, locatiegegevens toe te voegen aan uw foto's en video's, andere camera-instellingen te configureren en de standaardinstellingen van de camera van uw ASUS tablet te herstellen. OPMERKING: U kunt alleen de witbalansfunctie aanpassen van de camera aan de achterzijde. K00F 49 De camera-effecten configureren De camera-effecten configureren: Tik in het scherm camera op . BELANGRIJK!Selecteer eerst een effect voordat u foto's of video's maakt. Tik om een effect te selecteren 50 Gebruikershandleiding ASUS tablet Galerij Bekijk foto's en speel video's af op uw ASUS tablet met de app Galerij. Met deze app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw ASUS tablet zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer te geven. Om Galerie te starten, tikt u op op het Startscherm. Hoofdscherm Galerij Schuif van links naar rechts of omgekeerd om recente foto's en video's weer te geven Tik om de app Camera snel te starten Galerijinstellingen Veeg de pijl naar rechts om foto's en video's te openen via cloudopslag Veeg de pijl naar rechts om foto's en video's te openen per album, tijd, locatie en mensen K00F 51 Albums delen of verwijderen Om een album te delen, tikt en houdt u een album vast tot een werkbalk bovenaan op het scherm verschijnt. [. . . ] Keuze van andere kanalen is niet mogelijk. K00F 79 EG-verklaring van conformiteit Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van http://support. asus. com. Preventie van gehoorverlies Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume. À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’ utilisateur. Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003, vereist door het Franse artikel L. 5232-1. 80 Gebruikershandleiding ASUS tablet CE-markering CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEGrichtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit” en 2006/95/EG “Laagspanningsrichtlijn”. Deze apparatuur kan worden gebruikt in: AT EE IT NO BE ES IS PL BG FI LI PT CH FR LT RO CY GB LU SE CZ GR LV SI DE HU MT SK DK IE NL TR DFS-bedieningselementen die verwant zijn met de radardetectie zullen niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. K00F 81 Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid. De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS ME102A-1A018A MEMOPAD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag