Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-V270A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-V270A. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-V270A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-V270A te teleladen.


ALCATEL OT-V270A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1304 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-V270A (1266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-V270A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigatietoets Naar boven: Berichten 2 2. 1 2. 2 Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterklepje verwijderen 3 Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hoofdmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accustatus Trilalarm Stilte Ongelezen bericht Berichtenlijst vol Voicemailbericht binnengekomen Gemiste oproep Doorschakeling doorgeschakeld. Alarm ingesteld Ander netwerk in eigen land Aanduiding gebied met voordeeltarief Signaalsterkte van het netwerk actief: uw gesprekken worden 6 6. 1 Oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellen . Houd de toets 7 Druk op Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . of en kies . Toetsfuncties bij stand-by Kies het gewenste onderdeel uit het menu met de navigatietoetsen ( , ) en druk nog een keer op de linker functietoets om uw keuze te bevestigen. Scherm: Aanpassen van de achtergrond van het welkomstscherm, kleuren, Invers video, aan-uitscherm, screensaver en verlichting. [. . . ] Landen binnen de Europese Unie Deze punten voor gescheiden inzameling zijn gratis toegankelijk. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door T&A Mobile Phones Limited en/of hun dochterondernemingen. · LADERS Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40 °C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon. De lader in dit pakket mag ALLEEN worden gebruikt voor de Alcatel OT-E221/OTE227/OT-V270. Gebruik van andere producten of apparatuur, ook van Alcatel, is ten strengste verboden. T&A Mobile Phones Limited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door gebruik in strijd met bovenstaande bepaling. · ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DEZE MOBIELE TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE EN EUROPESE EISEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Uw toestel is een combinatie van een radiozender en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen en gebouwd dat de in internationale eisen (ICNIRP) (1) en door de Raad van de Europese Unie (Aanbeveling 1999/519/EG) (2) aanbevolen maximale waarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet worden overschreden. Deze maximale waarden maken deel uit van een heel pakket eisen en bepalen hoeveel radiostraling voor het grote publiek toelaatbaar is. Deze maximale waarden worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen op basis van geregeld diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Bij de opgegeven grenswaarden wordt een ruime veiligheidsmarge aangehouden, die ieders veiligheid moet waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. · PRIVACY Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel. De norm voor blootstelling aan de straling van mobiele telefoons wordt bepaald aan de hand van een meeteenheid die in het Engels "Specific Absorption Rate" (SAR) wordt genoemd. In de internationale eisen en door de Raad van de Europese Unie is voor de SAR een gemiddelde maximale waarde vastgesteld van 2 W/ kg voor 10 g menselijk weefsel. De proeven om de SAR te bepalen, werden op alle frequentiebanden uitgevoerd onder de normale gebruiksomstandigheden en met het maximale toestelvermogen. Hoewel de SAR wordt gemeten met het hoogst mogelijke toestelvermogen, zal de werkelijke SAR-waarde bij gebruik van een mobiele telefoon in het algemeen veel lager uitvallen dan deze maximale waarden. Toestellen worden namelijk zo ontworpen dat zij niet altijd met hetzelfde vermogen werken en nooit meer vermogen uitstralen dan strikt noodzakelijk is voor een goede verbinding met het netwerk. [. . . ] · Druk op · Probeer het later opnieuw wanneer het netwerk overbelast is. · Haal de accu uit het toestel, plaats hem terug en zet het toestel SIM-fout opnieuw aan. Mijn scherm is niet goed leesbaar · Informeer bij uw provider of uw SIM-kaart een 3-volts kaart is. · Controleer of de chip van de SIM-kaart niet beschadigd is of krassen Mijn telefoon gaat vanzelf uit vertoont. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-V270A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-V270A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag