Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-S210A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-S210A. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-S210A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-S210A te teleladen.


ALCATEL OT-S210A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1620 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-S210A (1717 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-S210A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linker functietoets Navigatietoets: : Berichten :Telefoonboek Scroll/Volume regelen tijdens gesprek :Alarm :Mode FM-radio (1) 2 2. 1 Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterklepje verwijderen 3 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voicemailbericht binnengekomen Gemiste oproep Doorschakeling doorgeschakeld. actief: uw gesprekken worden 6 6. 1 Oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellen . Houd de toets 7 Druk op Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en kies "Berichten". Toetsfuncties bij stand-by Naar opties Menu/Bevestigen Ontvangen bericht lezen Beantwoorden/ Bellen Oproep beantwoorden/Bellen Oproepgeheugen (kort indrukken) Voicemail (lang indrukken) Slim leestekens invoegen Overschakelen tussen menu's : zelfde als linker functietoets/snelle toegang Rechter functietoets Wissen/Terug/ Beltoon uitschakelen Toetsen vergrendelen/ vrijgeven (lang indrukken) Einde-toets Toestel aan/uit (lang indrukken) Gesprek beëindigen Terug naar welkomstscherm Oproep weigeren Trillen (lang indrukken) Gekozen woord bevestigen Woord toevoegen Kies het gewenste onderdeel uit het menu met de navigatietoetsen (, ) en druk nog een keer op de linker functietoets om uw keuze Alarm ingesteld te bevestigen. Telefoonboek: Telefoonboeken aanmaken en gegevens over Ander netwerk in eigen land contactpersonen uit het telefoonboek opvragen of daarin opslaan en Aanduiding gebied met voordeeltarief bellen vanuit het telefoonboek. [. . . ] De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel. · LADERS Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40 °C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon. Let op: uw toestel is niet geschikt voor laders die met een USB-kabel op een computer worden aangesloten. Gebruik een speciale lader voor uw toestel. · ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DEZE MOBIELE TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE EN EUROPESE EISEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Uw toestel is een combinatie van een radiozender en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen en gebouwd dat de in internationale eisen (ICNIRP) (1) en door de Raad van de Europese Unie (Aanbeveling 1999/519/EG) (2) aanbevolen maximale waarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet worden overschreden. Deze maximale waarden maken deel uit van een heel pakket eisen en bepalen hoeveel radiostraling voor het grote publiek toelaatbaar is. Deze maximale waarden worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen op basis van geregeld diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Bij de opgegeven grenswaarden wordt een ruime veiligheidsmarge aangehouden, die ieders veiligheid moet waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. · ACCU Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld. Volg bij het gebruik van de accu de volgende aanwijzingen op: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen, - De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten, - De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60 °C. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - Inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie Deze punten voor gescheiden inzameling zijn gratis toegankelijk. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. De norm voor blootstelling aan de straling van mobiele telefoons wordt bepaald aan de hand van een meeteenheid die in het Engels "Specific Absorption Rate" (SAR) wordt genoemd. In de internationale eisen en door de Raad van de Europese Unie is voor de SAR een gemiddelde maximale waarde vastgesteld van 2 W/ kg voor 10 g menselijk weefsel. De proeven om de SAR te bepalen, werden op alle frequentiebanden uitgevoerd onder de normale gebruiksomstandigheden en met het maximale toestelvermogen. Hoewel de SAR wordt gemeten met het hoogst mogelijke toestelvermogen, zal de werkelijke SAR-waarde bij gebruik van een mobiele telefoon in het algemeen veel lager uitvallen dan deze maximale waarden. [. . . ] Mijn telefoon gaat vanzelf uit · Informeer bij uw provider of uw SIM-kaart een 3-volts kaart is. · Controleer of het toetsenbord is geblokkeerd wanneer u het Oudere 5-volts SIM-kaarten kunnen niet meer worden gebruikt. toestel niet gebruikt · Controleer of de chip van de SIM-kaart niet beschadigd is of krassen · Controleer of de accu voldoende is opgeladen. · Controleer of u de functie Automatisch uitschakelen heeft geactiveerd. Bellen is niet mogelijk · Controleer of u het nummer goed hebt ingetoetst en ook op hebt gedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-S210A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-S210A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag