Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-600. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-600 te teleladen.


ALCATEL OT-600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2168 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-600 (5703 ko)
   ALCATEL OT-600 QUICK GUIDE (2171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 600_QG-NL-26-02-09:520-621_QG-NL-29-07-08 2/26/2009 7:04 PM Page 1 1 1. 1 Toetsen Navigatietoets Optie bevestigen (druk in het midden van de toets) Toegang diashow en muziekspeler (lang indrukken) (1) 1. 2 Symbolen op het welkomstscherm Accustatus. Trilalarm: uw toestel trilt, maar beltonen en pieptonen zijn uitgeschakeld behalve alarmen. Wordt getoond tijdens een gesprek of bij het verzenden/ontvangen van een SMS wanneer de versleuteling is uitgeschakeld. Er wordt een bericht verzonden Stilte: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld op uw toestel, behalve voor herinneringen. Uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Het toestel gebruiksklaar 3 maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1 Het toestel in gebruik nemen 3. 1 Achterkant van het toestel verwijderen Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellen 4 4. 1 4. 2 Oproep menu . . . . . . . . Oproepgeheugen Navigatietoets: Menu/Optie bevestigen Berichten T elefoonboek Linker functietoets Oproep beantwoorden / Bellen Oproepgeheugen Voicemail WAP Bestandsbeheer Volume (1) Beantwoorden Bellen Oproepgeheugen (nummerherhaling) (kort indrukken) Toegang voorvallen (lang indrukken) Toestel aan/uit zetten (lang indrukken) Gesprek beëindigen Terug naar het welkomstscherm Linker functietoets Rechter functietoets Voicemail beluisteren (lang indrukken) Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op . [. . . ] Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen. · PRIVACY Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel. · ACCU Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen, - De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten, - De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60°C. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - Inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. WAARSCHUWING: ER BESTAAT EXPLOSIEGEVAAR WANNEER DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GEBRUIKTE BATTERIJEN DIENEN TE WORDEN WEGGEGOOID VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. · LADERS Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon. · ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. [. . . ] Bij reparatie of vervanging kan gebruik worden gemaakt van ruilonderdelen, 11) gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal of van het ontbreken van radiodekking door grondstations. met dien verstande dat hun werking gelijkwaardig is aan die van nieuwe 12) toestellen of accessoires waarvan merktekens of serienummers zijn onderdelen. verwijderd of gewijzigd en toestellen waarvan etiketten zijn verwijderd Op werkzaamheden die op grond van deze garantie worden uitgevoerd, en of beschadigd, zijn uitgesloten van deze garantie. met name bij reparatie, modificatie of vervanging van producten, wordt een In overeenstemming met de geldende wetgeving garanderen TCT Mobile garantie van EEN (1) maand gegeven, tenzij in de wet anders is bepaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag