Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-305A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-305A. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-305A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-305A te teleladen.


ALCATEL OT-305A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1764 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-305A (1751 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-305A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IP2814_305_505_QG_Dut_04_100126:Layout 1 2010-1-26 16:09 Page 1 1 Uw telefoon . . . . . . . . . . . . OT-305 OT-505 1. 1 Toetsen Navigatietoets (1) Optie bevestigen (druk in het midden van de toets) Achtergrondinstellingen openen (lang indrukken) Beantwoorden Bellen Oproepgeheugen (nummerherhaling) (kort indrukken) Toestel aan/uit zetten (lang indrukken) Gesprek beëindigen Terug naar het welkomstscherm 1. 2 Symbolen op het welkomstscherm Accustatus. Trilalarm: uw toestel trilt, maar beltonen en pieptonen zijn uitgeschakeld behalve alarmen. Bluetooth status (Verbonden met audio-apparaat) . (1) 2 2. 1 Het toestel gebruiksklaar maken Het toestel in gebruik nemen 3 3. 1 Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellen 4 4. 1 4. 2 Telefoonboek . . . . . . . . Uw telefoonboek bekijken te Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen Verbonden met headset. Ga naar het Telefoonboek door vanuit het welkomstscherm op Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op te kiezen. [. . . ] Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw toestel videospelletjes speelt of het flitslicht van uw toestel gebruikt. Ouders wordt geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van het toestel. Stop altijd met het gebruik van het toestel en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende: - speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt, - neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze, - speel in een kamer waar alle verlichting aan is, - houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan, - stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen, - stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden. Bij het spelen van spelletjes met uw toestel kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen. Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen. · PRIVACY Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel. · ACCU Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen, - De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten, - De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60°C. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - Inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. [. . . ] In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen. Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten. Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking): 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-305A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-305A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag