Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-303A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-303A. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-303A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-303A te teleladen.


ALCATEL OT-303A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1765 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-303A (1771 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-303A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 303_QG-NL-16-03-09:319-320_QG-NL-10-06-08 3/16/2009 1:38 PM Page 1 1 Uw telefoon . . . . . . . . . . . . Navigatietoets (1): Menu/Optie bevestigen Berichten T elefoonboek WAP Bestandsbeheer 1. 1 Toetsen Navigatietoets Optie bevestigen (druk in het midden van de toets) Toegang "Variabel bureaublad" (lang indrukken) Beantwoorden Bellen Oproepgeheugen (nummerherhaling) (kort indrukken) Toestel aan/uit zetten (lang indrukken) Gesprek beëindigen Terug naar het welkomstscherm Linker functietoets Rechter functietoets Voicemail beluisteren (lang indrukken) 1. 2 Symbolen op het welkomstscherm Accustatus. Trilalarm: uw toestel trilt, maar beltonen en pieptonen zijn uitgeschakeld behalve alarmen. Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen Doorschakeling doorgeschakeld. actief: uw gesprekken worden 2 Het toestel gebruiksklaar maken 3 3. 1 Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellen 4 4. 1 4. 2 Oproep menu . . . . . . . . Oproepgeheugen Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op . U kunt naar het oproepgeheugen gaan door in het welkomstscherm Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met de rechter functietoets. [. . . ] Bij het spelen van spelletjes met uw toestel kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen. Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen. · PRIVACY Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel. · ACCU Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen, - De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten, - De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60°C. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - Inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. WAARSCHUWING: ER BESTAAT EXPLOSIEGEVAAR WANNEER DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GEBRUIKTE BATTERIJEN DIENEN TE WORDEN WEGGEGOOID VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. · LADERS Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon. [. . . ] Uitgesloten van deze garantie zijn schade of gebreken aan uw toestel en/of een accessoire die het gevolg zijn van: (1) (2) Op grond van de in uw land geldende wettelijke bepalingen kan de wettelijke garantietermijn langer of korter zijn. De levensduur van een oplaadbare accu voor een mobiele telefoon (uitgedrukt in gesprekstijd, stand-bytijd en totale levensduur) hangt af van de omstandigheden waaronder de accu wordt gebruikt en van de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als verbruiksmateriaal, wordt in de specificaties vermeld dat uw mobiele telefoon in de eerste zes maanden na aankoop optimaal dient te functioneren, en vervolgens nog gedurende een periode waarin hij circa 200 maal wordt opgeladen. 19 1) gebruik in strijd met de aanwijzingen voor gebruik of installatie, 2) het niet naleven van de technische en veiligheidseisen die van kracht zijn in het land waar de apparatuur wordt gebruikt, 3) onjuist onderhoud van energiebronnen en van de algehele elektrische installatie, 4) ongevallen of gevolgen van diefstal van het voertuig waarin het toestel wordt vervoerd, vandalisme, blikseminslag, brand, vocht, het binnendringen van vloeistoffen en van slechte weersomstandigheden, 5) aansluiting op, of inbouw in het toestel van niet door TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen geleverde of aanbevolen apparatuur, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming werd verleend, 6) servicewerkzaamheden, modificaties of reparaties die werden uitgevoerd door niet door TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen, de verkoper of het erkende onderhoudscentrum erkende personen, 7) gebruik van de mobiele telefoon en/of zijn accessoires voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn ontworpen, 8) normale slijtage, 9) storingen met van buiten komende oorzaken (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-303A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-303A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag