Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-222

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-222. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-222 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-222 te teleladen.


ALCATEL OT-222 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (698 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-222 (689 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-222

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IP2743_222_QG_Dut_09_091109:Layout 1 2009-11-9 12:01 Page 1 1 Uw telefoon . . . . . . . . . . . . 1. 1 Toetsen Navigatietoets Optie bevestigen (druk ) Toegang "Mijn favoriet" in Telefoonboek (lang indrukken) Beantwoorden Bellen Oproepgeheugen (nummerherhaling) (kort indrukken) 1. 2 Symbolen op het welkomstscherm Accustatus. Trilalarm: uw toestel trilt, maar beltonen en pieptonen zijn uitgeschakeld behalve alarmen. actief: uw gesprekken worden 2 2. 1 Het toestel gebruiksklaar maken Het toestel in gebruik nemen 3 3. 1 Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellen 4 4. 1 4. 2 Oproep menu . . . . . . . . Oproepgeheugen Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op . Foutief U kunt naar het oproepgeheugen gaan door in het welkomstscherm op ingevoerde tekens kunt u wissen met de rechter functietoets. [. . . ] Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw toestel bewaart, of hou deze ook op papier bij. Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw toestel videospelletjes speelt of het flitslicht van uw toestel gebruikt. Ouders wordt geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van het toestel. · ACCU Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen, - De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten, - De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60°C. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - Inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. WAARSCHUWING: ER BESTAAT EXPLOSIEGEVAAR WANNEER DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GEBRUIKTE BATTERIJEN DIENEN TE WORDEN WEGGEGOOID VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. · LADERS Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon. · ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DEZE MOBIELE TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE EN EUROPESE EISEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING Uw toestel is een combinatie van een radiozender en een ontvanger. [. . . ] 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is bijgeleverd of wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited. 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen of uw verkoper. 4) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie. Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-222

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-222 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag