Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM1150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM1150. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX STM1150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM1150 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX STM1150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2956 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX STM1150 (160 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX STM1150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] E D it te k e n be ge lidt u stap v stap bij de e oor be die ning v h e t toe ste l an . De re ndabe l e n e m il uv nde lk e toe passing v h e t toe ste l ie rie ij an zij m e t e e n k l e rbl ge k e nm e rk t. H e t apparaat m ag al e n w orde n l e aange sl n aan e e n stroom ne t w aarv ote an spanning e n fre q ue ntie ov re e nk om e n m e t e de spe cificatie op h e t type pl e ! [. . . ] Al u e rv zorgt dat dit e s oor product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, v e de oork om t u m oge lk v m e ns ij oor e n m il u ne gatie v ge v ge n die zich zoude n ie e ol k unne n v oordoe n in ge v v v rk e e rde al an e afv be h ande l V m e e r de tail in al ing. Oor s v rband m e t h e t re cycln v dit product, e e an ne e m t u h e t be st contact op m e t de ge m e e nte lk e instantie s, h e t be drij of de ij f die nst be l m e t de v rw ij ring v ast e de an h uish oudafv of de w ink e l aar u h e t al w product h e bt ge k och t. ), ­ ge k ook te groe nte soe p e n ge k ook t babyv dse l oe pure re n, ­ cock tail e n sh ak e s m ak e n. L M onte e r h e t roe stv staln bl in de rij e ad m e ngbe k e r v h e t h ak m e s zoal w ordt an s ge toond in positie A. N Be v stig h e t de k se l de m e ngbe k e r v h e t e op an h ak m e s e n draai h e m naar re ch ts tot h e t op zij pl k l t (zie positie B). o m h e t de k se l n aats ik l te m ak e n die nt u h e t in te ge nge ste l os de rich ting te draaie n. Be v stig h e t bov nste ge de e l v h e t e e te an h ak m e s in de h ol v h e t h ak m e sde k se l n te an e draai h e t naar re ch ts om h e t v te draaie n ast (zie positie C). Ste e k de ste k k e r v h e t apparaat in h e t an stopcontact e n druk de sch ak e l in om h e m aar aan te ze tte n. O m h e t apparaat te stoppe n druk t u de sch ak e l in de v stand aan de bov nk ant aar rij e v de m otore e nh e id. An W aarsch uw ing: O m h e t risico op ltse l e te v rm inde re n die nt u h e t snij ad nooit op e dbl de basis te ze tte n v oordat u de m e ngbe k e r goe d op zij pl h e e ft ge ze t. N aats Z org e rv dat h e t h ak m e s ste v op zij oor ig n pl is v rgre nde l v aats e d oordat u h e t apparaat aanze t. Z org e rv dat de oor ste k k e r v de h andblnde r nie t in h e t an e stopcontact is inge stok e n v oordat u onde rh oud ple gt of onde rde ln v rw ij rd. Z o v tij h oork om t u dat poe de rige stoffe n stuiv n e n dat voe istoffe n e l spatte n. d oor de m ixstaaf e e n be e tj op e n e ne e r te be w e ge n k unt u de m assa h e t be st be w e rk e n. L t e r daarbij op dat e ­ de m ixstaaf v nie t m e e r dan 2/ v oor 3 an zij lngte in de te m ixe n m assa ste e k t, ne ­ de m ixbe k e r nie t m e e r dan 2/ ge v d is 3 ul (te ge n h e t spatte n). O m de e iw itk l r te m onte re n op de oppe m otore e nh e id die nt u de m otore e nh e id naar re ch ts te draaie n totdat de ze v astzit. [. . . ] Ie u tum u Ie l cie t rok as blnde ri die n un nospie die t ie e sl m onitora ie rce s augsdaa dzi (sk at. M ate rij za pak iranj al e M ate rij za pak iranj be zopasan j za ok ol al e e inu i m oz e se re cik l irati. M ol o v da m ate rij za pak iranj im as al e odl ite u odgov uu k antu k od ustanov oz araj e za otpad u v asoj zaj dnici. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX STM1150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX STM1150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag