Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH55405

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH55405. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LTH55405 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH55405 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LTH55405 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (602 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LTH55405

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 55405 Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen. Storing Mogelijke oorzaak Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Vuldeur sluiten. Is de toets START/PAUZE in- Opnieuw op de toets gedrukt?START/PAUZE drukken. 20 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Bij het volgende droogproces Verkeerd programma geko- een ander programma kiezen zen. Ventilatieopeningen in de sokkel vrijmaken. Aanslag aan de binnenzijBinnenzijde van de trommel en de van de trommel of op de trommelribben schoonmaken. Fijne zeef is niet in de machine geplaatst en/of de grove zeef is niet goed vastgeklikt. Fijne zeef in de machine plaatsen en/of grove zeef goed vastklikken. Deur gaat niet dicht. Bij het indrukken van een toets knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Wasgoedbeveiliging. Opvangreservoir legen, vervolgens het programma starten met de toets START/PAUZE. Tijdprogramma of hogere droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van KAST-DROOG) kiezen. Trommelverlichting functioneert niet. Programma blijft staan, indicatie RESER- Opvangreservoir is vol. Voor het gekozen programma is te weinig of te droog wasgoed in de machine gedaan. 21 Storing Mogelijke oorzaak Pluizenzeven verstopt. Oplossing Pluizenzeven schoonmaken. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot 3 kg. Droogproces duurt ongewoon lang. 5 uur eindigt het droogproces automatisch (zie hoofdstuk , , Droog-proces beëindigd"). Condensor vol pluizen. Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd. Vulgewicht verminderen. Wasgoed voldoende centrifugeren. Lamp voor de binnenverlichting vervangen Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is. Deze ontwikkelt te veel warmte en kan het apparaat beschadigen! 1 1 1 Waarschuwing!Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien of uitschakelen. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening, aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk "Beschrijving van het apparaat". ) 2. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen. 22 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur Hoogteverstelbaarheid Nettogewicht Vulgewicht (programma-afhankelijk) 1) Energieverbruik volgens IEC 1121 e. v. (6kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm, programma KATOEN KAST-DROOG) Toepassingsgebied Toegestane omgevingstemperatuur 85 x 60 x 60 cm 109 cm 1, 5 cm ca. 6kg 4, 2kWh Huishouden + 5°C tot + 35°C 1) Afwijkende vulgewichtindicaties in sommige landen zijn door verschillende meetmethoden bepaald. Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze kunnen bij gebruik in het huishouden afwijken. Programma KATOEN KAST-DROOG 1) KATOEN STRIJKDROOG £ 1) 2) Vulgewicht in kg 6 6 3 Energieverbruik in kWh 4, 2 3, 3 1, 6 MENGWEEFSELS KAST-DROOG 1) met 800 tpm gecentrifugeerd 2) met 1000 tpm gecentrifugeerd 23 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging verwijderd zijn. · Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LTH55405

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LTH55405 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag