Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9250. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV9250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV9250 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV9250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (776 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV9250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk , , Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier - wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 10 10 11 13 14 14 15 15 15 15 15 16 17 Vóór het in gebruik nemen . 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 24 25 3 Inhoud Afloop van het wasprogramma . 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 36 37 38 38 39 Programmabeveiliging . [. . . ] Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. 2 Omdat de ontharder vóór het hoofdwasmiddel wordt ingespoeld (voorontharding), is 80% van de normaal gebruikelijke hoeveelheid ontharder voldoende. Waterhardheid hardheidsbereik I ­ laag II ­ gemiddeld III ­ hoog waterhardheid in °dH (graden Duitse hardheid) onder 10 10-16 boven 16 waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) onder 1, 8 1, 8-2, 9 boven 2, 9 20 Wassen Beknopte gebruiksaanwijzing Een wasproces verloopt als volgt: 0 Het juiste wasprogramma instellen: ­ met de programmakiezer programma en temperatuur instellen, ­ eventueel toets(en) voor extra programma's indrukken, centrifugetoerental wijzigen of NIET CENTRIFUGEREN kiezen, ­ eventueel STARTTIJDKEUZE instellen. Als het wasprogramma in een spoelstop geëindigd is, vóór het openen van de deur POMPEN, CENTRIFUGEREN, of KORT CENTRIFUGEREN kiezen. 0 Wasautomaat uitschakelen: programmakiezer op UIT draaien. 21 Wassen Wasprogramma instellen Geschikt programma, juiste temperatuur en eventueel extra programma's voor het wasgoed: zie "Programmatabellen". 0 Wasprogramma en temperatuur instellen: programmakiezer op het gewenste wasprogramma met de gewenste temperatuur draaien. In het multidisplay wordt de vermoedelijke duur van het ingestelde programma in minuten aangegeven. 3 0 Eventueel extra programma('s) kiezen: Het gekozen extra programma is verlicht. · Om een ander programma te kiezen de betreffende toets indrukken. · Om een programma uit te schakelen de toets nogmaals indrukken. 0 Eventueel centrifugetoerental reduceren of spoelstop kiezen: toets CENTRIFUGETOERENTAL zo vaak indrukken, tot het gewenste toerental in de indicatie verschijnt. Bij indicatie , , 0" blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen, het wordt niet gecentrifugeerd (spoelstop). 22 Wassen 0 Eventueel starttijdkeuze instellen: toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, tot de tijd tot de gewenste programmastart aangegeven wordt, bijv. 12h voor 12 uur uitstellen van de start van het programma. 3 Als 19h wordt aangegeven en u drukt de toets nog een keer in, verschijnt de looptijd van het ingestelde wasprogramma (indicatie zonder h!). 1 uur. ) Wasgoed in de machine doen 0 Wasgoed sorteren en voorbereiden. Om het programma voortijdig af te breken de programmakiezer op UIT draaien. 26 Wassen Einde van het programma/wasgoed uit de machine nemen Nachdem ein Waschprogramm beendet ist, leuchtet ENDE auf der Programmablaufanzeige. 3 0 0 0 0 0 Als binnen 3 minuten na beëindiging van het programma geen toets is ingedrukt resp. de programmakiezer niet verdraaid is, schakelt de wasautomaat op de stand-by-stand om. Alle andere indikaties op het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld, om energie te besparen. Door indrukken van een willekeurige toets heft u de stand-by-stand weer op. Wenn Schleuderdrehzahl 0 (Spülstop) gewählt war, blinkt START/ PAUSE. Na een spoelstop moet eerst het water weggepompt worden: ­ Toets START/PAUZE indrukken (het wasgoed wordt aangepast aan het afgelopen programma gecentrifugeerd; met toets CENTRIFUGETOERENTAL kan het toerental ook tijdens het centrifugeren gewijzigd worden) of ­ Programmakiezer op POMPEN draaien en toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt) of ­ Programmakiezer op CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN draaien en toets START/PAUZE indrukken (het wasgoed wordt gecentrifugeerd of voorzichtig gecentrifugeerd). Zodra DEUR/LICHT groen verlicht is, kan de deur geopend worden (niet als de programmabeveiliging geaktiveerd is, zie "Programmabeveiliging"). Als de indikatie OVERDOSERING verlicht is, hebt u in het afgelopen wasprogramma te veel wasmiddel gebruikt en is daarom een extra spoelgang uitgevoerd. Bij de volgende was op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht letten! 3 27 Programmatabellen Wassen Hier windt u een overzicht van niet alle mogelijke, maar alleen de in het dagelijks gebruik zinvolle instellingen. . Soort wasgoed, Wasetiket Max. vulgewicht (droog wasgoed)1 Programmakiezer Temperatuur Mogelijke extra programma's VOORWAS WITTE WAS/BONTE WAS 95 witte was I 5kg energiesparprogramm: WITTE WAS/BONTE WAS E-STAND INWEKEN KORT VLEKKEN VOORWAS INWEKEN VOORWAS bonte was GC 5kg WITTE WAS/BONTE WAS 30-60 INWEKEN KORT VLEKKEN VOORWAS kreukherstellend HD 2, 5kg KREUKHERSTELLEND 30-60 INWEKEN KORT FLECKEN 2, 5kg (resp. 15-20m2 vitrages) VOORWAS FIJNE WAS 30-40 INWEKEN KORT VLEKKEN fijne was D wol/handwas 9 ?B P O 1kg WOL KOUD-40 1) In een emmer van 10 liter past ongeveer 2, 5 kg droge katoen. 28 Programmatabellen Apart wasverzachten/stijven Soort wasgoed witte/bonte was 5kg Max. [. . . ] Ook nadat het programma beeindigt is, moet u eerst de programmabeveiliging opheffen, voordat u de deur kunt openen. Als tijdens het programma wordt geprobeerd om door indrukken van een toets de gekozen instelling te veranderen, knippert de indicatie van het programmaverloop 5 seconden. Als wordt geprobeerd om door draaien aan de programmakiezer de gekozen instelling te veranderen, knippert de indicatie van het programmaverloop zo lang, tot de oorspronkelijke stand van de programmakiezer weer ingesteld is. De programmakiezer moet in de oorspronkelijke stand staan, voordat u de programmabeveiliging kunt opheffen. 3 Programmabeveiliging opheffen: 0 Toets VOORWAS en toets INWEKEN tegelijk 5 seconden ingedrukt houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV9250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV9250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag