Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88080IA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88080IA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F88080IA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F88080IA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F88080IA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1095 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F88080IA (1201 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F88080IA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 88080 i Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasau tomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Opletten dat de platte zeef niet buiten de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. Wat te doen als . . . 35 Wat te doen als . . . Taal terugzetten U kunt de taal van het display op ieder gewenst moment weer instellen op de taal die bij levering was ingesteld. Naast de taal worden dan ook de instellingen CONTRAST1 en HELDERHEID weer ingesteld op de fabriekswaarden. Toets RESET zo vaak indrukken, tot de indicatie in het display niet meer veran dert. Indien gewenst de waarden voor CONTRAST1 en HELDERHEID aanpassen; zie hoofdstuk "Basisprincipes van de bediening". 1. 5. Kleine storingen zelf oplossen Wanneer tijdens het gebruik een van de volgende foutmeldingen in het display wordt aangegeven: WATERKRAAN OPENEN POMP GEBLOKKEERD Probleem oplossen en vervolgens het afwasprogramma opnieuw starten. Als de fout opnieuw wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met de service afdeling en de foutmelding door te geven. 1. niet bij alle modellen beschikbaar 36 Wat te doen als . . . Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is de fect. De kraan is gesloten. Oplossing Controleer de kraan, indien no dig laten repareren. Open de kraan. Er klinkt 1 kort waarschu wingssignaal, dat voortdu rend wordt herhaald, in het display: WATERKRAAN De zeven in de kuipbodem zijn OPENEN verstopt. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeling reini slangkoppeling aan de kraan is gen. Druk op de toets van het gestar te afwasprogramma; onderbreek vervolgens het pro gramma (zie hoofdstuk: Af wasprogramma starten); reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald, Waterafvoerslang in het display: POMP GE ligt niet goed. BLOKKEERD (afwaswater staat in de kuip van de afwasautomaat) Er klinken 3 korte waar schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald, in het display: SERVICE DIENST Het beveiligingssysteem te gen wateroverlast is in wer king getreden. De ligging van de slang contro leren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de ser vice afdeling. Er klinkt 1 lang waarschu wingssignaal, in het display: SPROEIARM VAST Doe de deur voorzichtig open. vies en bestek zodanig in de kor ven, dat de bovenliggende sproeiarm vrij kan draaien. Sluit de deur van de afwasauto maat. In het display: DEUR SLUI TEN Wat te doen als . . . 37 Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing De stekker in het stopcontact steken. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalla tie is niet in orde. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de han del verkrijgbaar ontkalkingmid del, geschikt voor het reinigen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de geluiden nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het rei nigen van bestek en servies. De stekker in het stopcontact steken. Fluitend geluid tijdens het afwassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. Binnenverlichting van de af wasautomaat brandt niet. De stekker zit niet in het stopcontact. Lamp van de binnenverlichting Contact opnemen met de servi is defect. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten dis proportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F88080IA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F88080IA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag