Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F86080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F86080VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F86080VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F86080VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F86080VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1021 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F86080VI (996 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F86080VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 86080 Vi Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), De zeven in de kuipbodem zijn reinig de zeven (zie hoofdstuk: verstopt. Programma indicatie van het Waterafvoerslang ligt niet gekozen afwasprogramma goed. (Proble men met de waterafvoer. ) Er klinken 3 korte waar schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald. Het beveiligingssysteem tegen wateroverlast is in werking ge treden. De ligging van de slang contro leren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice. Plaats het keukengerei en het bestek zo danig in de korven, dat de bo venliggende sproeiarm vrij kan draaien. Sluit de deur van de af wasautomaat. Er klinkt 1 lang waarschu wingssignaal, de controle indicatie brandt. De sproeiarm van de bovenste korf is geblokkeerd. Controle indicatie brandt. De deur van de afwasautomaat Sluit de deur van de afwasauto is open. maat. Wat te doen als. . . 35 Storing Mogelijke oorzaak De indicatie is alleen be doeld, om u eraan te herinne ren dat de zeven van de afwasautomaat af en toe moe ten worden gecontroleerd en indien nodig moeten worden gereinigd. De indicatie licht met regelmatige tussenpozen op, onafhankelijk van de mate van verontreiniging van de ze ven. De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing De controle indicatie brandt. De indicatie dooft automatisch bij de start van het volgende af wasprogramma. De stekker in het stopcontact steken. Als het servies direct afgewas sen moet worden, de starttijd keuze uitschakelen. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalla tie is niet in orde. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalking middel, geschikt voor het reini gen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de gelui den nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmid del van een ander merk voor het reinigen van bestek en ser vies. De stekker in het stopcontact steken. Fluitend geluid tijdens het af wassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. Binnenverlichting van de af wasautomaat brandt niet. De stekker zit niet in het stopcontact. Lamp van de binnenverlichting Contact opnemen met de servi is defect. ce afdeling. 36 Wat te doen als. . . Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd ge plaatst. Er is geen merkvaatwasmiddel gebruikt of te weinig vaatwasmiddel gedoseerd. Bij kalkafzetting op de vaat: Het zoutreservoir is leeg of de wateronthardings voorziening is verkeerd ingesteld. Als in het vak voor het vaatwasmiddel na afloop van het programma nog vaatwasmiddelresten aanwezig zijn, was ofwel de sproeiarm geblokkeerd of zijn de sproeiarmopeningen door verontreinigingen in het spoelwater verstopt geraakt. U hebt de mogelijkheid de sproeiarmen voor reiniging uit hun bevestiging los te maken (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkos ten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F86080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F86080VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag