Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F80870

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F80870. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F80870 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F80870 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F80870 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1022 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F80870 (996 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F80870

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 80870 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Toets RESET zo vaak indrukken, tot de indicatie in het display niet meer veran dert. Indien gewenst de waarden voor CONTRAST1 en HELDERHEID aanpassen; zie hoofdstuk "Basisprincipes van de bediening". 1. 5. Kleine storingen zelf oplossen Wanneer tijdens het gebruik een van de volgende foutmeldingen in het display wordt aangegeven: WATERKRAAN OPENEN POMP GEBLOKKEERD Probleem oplossen en vervolgens het afwasprogramma opnieuw starten. Als de fout opnieuw wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met de service afdeling en de foutmelding door te geven. 1. niet bij alle modellen beschikbaar 36 Wat te doen als . . . Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is de fect. De kraan is gesloten. Oplossing Controleer de kraan, indien no dig laten repareren. Open de kraan. Er klinkt 1 kort waarschu wingssignaal, dat voortdu rend wordt herhaald, in het display: WATERKRAAN De zeven in de kuipbodem zijn OPENEN verstopt. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeling reini slangkoppeling aan de kraan is gen. Druk op de toets van het gestar te afwasprogramma; onderbreek vervolgens het pro gramma (zie hoofdstuk: Af wasprogramma starten); reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald, Waterafvoerslang in het display: POMP GE ligt niet goed. BLOKKEERD (afwaswater staat in de kuip van de afwasautomaat) Er klinken 3 korte waar schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald, in het display: SERVICE DIENST Het beveiligingssysteem te gen wateroverlast is in wer king getreden. De ligging van de slang contro leren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de ser vice afdeling. Er klinkt 1 lang waarschu wingssignaal, in het display: SPROEIARM VAST Doe de deur voorzichtig open. vies en bestek zodanig in de kor ven, dat de bovenliggende sproeiarm vrij kan draaien. Sluit de deur van de afwasauto maat. In het display: DEUR SLUI TEN Wat te doen als . . . 37 Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing De stekker in het stopcontact steken. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalla tie is niet in orde. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de han del verkrijgbaar ontkalkingmid del, geschikt voor het reinigen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de geluiden nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het rei nigen van bestek en servies. De stekker in het stopcontact steken. Fluitend geluid tijdens het afwassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. Binnenverlichting van de af wasautomaat brandt niet. De stekker zit niet in het stopcontact. Lamp van de binnenverlichting Contact opnemen met de servi is defect. ce afdeling. 38 Wat te doen als . . . Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd ge plaatst. Er is geen merkvaatwasmiddel gebruikt of te weinig vaatwasmiddel gedoseerd. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toe stel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Belgi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F80870

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F80870 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag