Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65080VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F65080VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F65080VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F65080VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (900 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F65080VI (814 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F65080VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 65080 Vi Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] · De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. · De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. 30 Onderhoud en reiniging Reiniging van de zeven 3 De zeven moeten regelmatig worden gecon troleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). 3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasau tomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. Wat te doen als. . . 31 Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf verhelpen Voordat u de klantservice belt, dient u eerst te controleren of u de storing ­ zelf aan de hand van de volgende fouttabel kunt verhelpen of ­ dat het probleem niet wordt veroorzaakt door verkeerde elektrische aanslui tingen of wateraansluitingen. Als u dit nalaat en een van de hierboven genoemde gevallen doet zich voor, moet de monteur ondanks de garantieperiode toch kosten in rekening brengen. Wanneer de signaaltoon is ingeschakeld, klinkt bij een storing een waarschu wingssignaal. Als tijdens het gebruik een van de volgende foutcodes in de multidisplay wordt aangegeven: ­ Foutcode Å 10 (problemen met de watertoevoer), ­ Foutcode Å 20 (problemen met de waterafvoer), kijk dan in de onderstaande tabel. Druk nadat de storing is opgelost op de toets van het begonnen afwasprogram ma. Bij andere foutcodes ("Å " gevolgd door een getal): ­ Afwasprogramma onderbreken. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servi ce afdeling en noem de foutcode. 32 Wat te doen als. . . Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is de fect. Oplossing Controleer de kraan, indien no dig laten repareren. Open de kraan. Er klinkt 1 kort waarschu wingssignaal, dat voortdu rend wordt herhaald. Programma indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: het multidisplay geeft de foutcode Å 10 aan: (problemen met de watertoe voer) De kraan is gesloten. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeling reini slangkoppeling aan de kraan is gen. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), De zeven in de kuipbodem zijn reinig de zeven (zie hoofdstuk: verstopt. Programma indicatie van het Waterafvoerslang ligt niet gekozen afwasprogramma goed. (Pro blemen met de waterafvoer. ) Er klinken 3 korte waar schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. De ligging van de slang contro leren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice. Als het servies direct moet wor den afgewassen, de starttijd keuze uitschakelen. Wat te doen als. . . 33 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalking middel, geschikt voor het reini gen van afwasautomaten, ontkalken. [. . . ] b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel wor den teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen al leen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote be drag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaats vinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F65080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F65080VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag