Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F64080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F64080VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F64080VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F64080VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F64080VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (788 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F64080VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 64080 Vi Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. 1 Wat te doen als. . . 29 Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf verhelpen Voordat u de klantservice belt, dient u eerst te controleren of u de storing zelf aan de hand van de volgende fouttabel kunt verhelpen of dat het probleem niet wordt veroorzaakt door verkeerde elektrische aanslui tingen of wateraansluitingen. Als u dit nalaat en een van de hierboven genoemde gevallen doet zich voor, moet de monteur ondanks de garantieperiode toch kosten in rekening brengen. Wanneer de signaaltoon is ingeschakeld, klinkt bij een storing een waarschu wingssignaal. Als tijdens het gebruik een van de volgende foutcodes in de multidisplay wordt aangegeven: Foutcode 10 (problemen met de watertoevoer), Foutcode 20 (problemen met de waterafvoer), kijk dan in de onderstaande tabel. Druk nadat de storing is opgelost op de toets van het begonnen afwasprogram ma. Bij andere foutcodes (" " gevolgd door een getal): Afwasprogramma onderbreken. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servi ce afdeling en noem de foutcode. 30 Wat te doen als. . . Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is de fect. De kraan is gesloten. Oplossing Controleer de kraan, indien no dig laten repareren. Open de kraan. Er klinkt 1 kort waarschu wingssignaal, dat voortdu rend wordt herhaald. Programma indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: het multidisplay geeft de foutcode 10 aan: (problemen met de watertoe voer) Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeling reini slangkoppeling aan de kraan is gen. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), De zeven in de kuipbodem zijn reinig de zeven (zie hoofdstuk: verstopt. Programma indicatie van het Waterafvoerslang ligt niet gekozen afwasprogramma goed. (Pro blemen met de waterafvoer. ) Er klinken 3 korte waar schuwingssignalen, die voortdurend worden her haald. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. De ligging van de slang contro leren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice. Als het servies direct moet wor den afgewassen, de starttijd keuze uitschakelen. Wat te doen als. . . 31 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalking middel, geschikt voor het reini gen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de gelui den nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmid del van een ander merk voor het reinigen van bestek en ser vies. Fluitend geluid tijdens het af wassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. 32 Wat te doen als. . . Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd ge plaatst. Er is geen merkvaatwasmiddel gebruikt of te weinig vaatwasmiddel gedoseerd. Bij kalkafzetting op de vaat: Het zoutreservoir is leeg of de wateronthardings voorziening is verkeerd ingesteld. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exem plaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per pro duct te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig vol doet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F64080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F64080VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag