Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F60870

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F60870. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F60870 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F60870 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F60870 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (940 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F60870 (3621 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F60870

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 60870 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. 1 Wat te doen als. . . 33 Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf verhelpen Voordat u de klantservice belt, dient u eerst te controleren of u de storing zelf aan de hand van de volgende fouttabel kunt verhelpen of dat het probleem niet wordt veroorzaakt door verkeerde elektrische aanslui tingen of wateraansluitingen. Als u dit nalaat en een van de hierboven genoemde gevallen doet zich voor, moet de monteur ondanks de garantieperiode toch kosten in rekening brengen. Als tijdens het gebruik een van de volgende foutcodes in de multidisplay wordt aangegeven: Foutcode 10 (problemen met de watertoevoer), Foutcode 20 (problemen met de waterafvoer), kijk dan in de onderstaande tabel. Druk nadat de storing is opgelost op de toets van het begonnen afwasprogram ma. Bij andere foutcodes (" " gevolgd door een getal): Afwasprogramma onderbreken. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servi ce afdeling en noem de foutcode. 34 Wat te doen als. . . Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is de fect. De kraan is gesloten. Oplossing Controleer de kraan, indien no dig laten repareren. Open de kraan. Programma indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: de controle indicatie WATER brandt, de multidisplay geeft de fout code 10 aan (problemen met de watertoe voer). Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeling reini slangkoppeling aan de kraan is gen. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), De zeven in de kuipbodem zijn reinig de zeven (zie hoofdstuk: verstopt. De sifon reinigen. De programma indicatie van De sifon is verstopt. het gekozen afwasprogramma knippert, de multidisplay geeft de fout Waterafvoerslang code 20 aan ligt niet goed. Het beveiligingssysteem tegen wateroverlast is in werking ge treden. De ligging van de afvoerslang controleren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de ser vice afdeling. De deur van de afwasautomaat Sluit de deur van de afwasauto is open. De indicatie ZEEF is alleen be doeld, om u eraan te herinne ren dat de zeven van de afwasautomaat af en toe moe ten worden gecontroleerd en indien nodig moeten worden gereinigd. De indicatie licht met regelmatige tussenpozen op, onafhankelijk van de mate van verontreiniging van de ze ven. De controle indicatie ZEEF brandt. De indicatie dooft automatisch bij de start van het volgende af wasprogramma. Wat te doen als. . . 35 Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing De stekker in het stopcontact steken. Als het servies direct afgewas sen moet worden, de starttijd keuze uitschakelen. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalla tie is niet in orde. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalking middel, geschikt voor het reini gen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de gelui den nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmid del van een ander merk voor het reinigen van bestek en ser vies. De stekker in het stopcontact steken. Fluitend geluid tijdens het af wassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. Binnenverlichting van de af wasautomaat brandt niet. De stekker zit niet in het stopcontact. Lamp van de binnenverlichting Contact opnemen met de servi is defect. ce afdeling. 36 Wat te doen als. . . Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exem plaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per pro duct te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig vol doet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F60870

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F60870 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag