Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44080VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44080VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F44080VI (1732 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44080VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44080 Vi Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Als de fout opnieuw wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met de service afdeling en de foutmelding door te geven. Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is de fect. 1 korte signaaltoon is hoor baar, die voortdurend wordt herhaald, programma indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: de indicatie voor het pro gramma einde knippert her haaldelijk een keer. Open de kraan. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeling reini slangkoppeling aan de kraan is gen. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), De zeven in de kuipbodem zijn reinig de zeven (zie hoofdstuk: verstopt. De ligging van de afvoerslang controleren. 28 Wat te doen als. . . Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De sifon reinigen. 2 korte signaaltonen zijn De sifon is verstopt. hoorbaar, die voortdurend worden herhaald, programma indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert, Waterafvoerslang de indicatie voor het pro ligt niet goed. 3 korte signaaltonen zijn hoorbaar, die voortdurend worden herhaald, de indicatie voor het pro gramma einde knippert her haaldelijk drie keer. Bij modellen met starttijdkeu ze: er is een starttijdkeuze inge steld. De ligging van de afvoerslang controleren. Draai eerst de kraan dicht, scha kel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de ser vice afdeling. Als het servies direct afgewas sen moet worden, de starttijd keuze uitschakelen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren Alleen daarvoor geschikt bestek (roestdelen afkomstig uit de en servies in de afwasautomaat waterleiding, van pannen, be reinigen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalking middel, geschikt voor het reini gen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de gelui den nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmid del van een ander merk voor het reinigen van bestek en ser vies. Fluitend geluid tijdens het af wassen. Het fluiten geeft geen reden tot zorgen. Wat te doen als. . . 29 Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. · De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. · De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd ge plaatst. · Er is geen merkvaatwasmiddel gebruikt of te weinig vaatwasmiddel gedoseerd. · Bij kalkafzetting op de vaat: Het zoutreservoir is leeg of de wateronthardings voorziening is verkeerd ingesteld. · Als in het vak voor het vaatwasmiddel na afloop van het programma nog vaatwasmiddelresten aanwezig zijn, was ofwel de sproeiarm geblokkeerd of zijn de sproeiarmopeningen door verontreinigingen in het spoelwater verstopt geraakt. U hebt de mogelijkheid de sproeiarmen voor reiniging uit hun bevestiging los te maken (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Op glazen en overige vaat zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie · Neem contact op met de klantenservice van de vaatwasmiddelfabrikant. 30 Afvalverwerking Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de ge meentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecy cled. [. . . ] b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel wor den teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen al leen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote be drag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaats vinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44080VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44080VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag