Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080IM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX F44080IM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX F44080IM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX F44080IM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2030 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX F44080IM (1353 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX F44080IM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44080 i Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Alle zeven onder stromend water grondig reinigen. Onderhoud en reiniging 5. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasau tomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Opletten dat de platte zeef niet buiten de kuipbodem uitsteekt. 25 1 Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. 26 Wat te doen als. . . Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf verhelpen Voordat u de klantservice belt, dient u eerst te controleren of u de storing ­ zelf aan de hand van de volgende fouttabel kunt verhelpen of ­ dat het probleem niet wordt veroorzaakt door verkeerde elektrische aanslui tingen of wateraansluitingen. Als u dit nalaat en een van de hierboven genoemde gevallen doet zich voor, moet de monteur ondanks de garantieperiode toch kosten in rekening brengen. Wanneer tijdens het bedrijf op het bedieningspaneel de indicaties knipperen of branden die in de volgende tabel zijn beschreven, raadpleeg dan de tabel om de fout op te lossen. Nadat de fout die in een ritme van 1 of 2 korte knippersignalen wordt weerge geven in de indicatie voor het programma einde is opgelost, drukt u op de toets van het reeds gestarte programma. Als de fout opnieuw wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met de service afdeling en de foutmelding door te geven. Storing Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of verkalkt. De programma indicatie van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knippert in het ritme van 1 kort lichtsignaal met daartussen een pauze van ca. 3 seconden: (Problemen met de watertoe voer) Zeef (indien aanwezig) in de slangkoppeling van de kraan is verstopt. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaat wasprogramma starten), reinig de zeven (zie hoofd stuk: Reiniging van de ze ven). Positie van de slang con troleren. Zeven in de kuipbodem zijn ver stopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. Wat te doen als. . . 27 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De programma indicatie van het De sifon is verstopt. gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knippert in het Waterafvoerslang ligt niet goed. De indicatie voor het einde van het programmma knippert in het De beveiliging tegen waterover last is in werking getreden. De stekker in het stopcon tact steken. De zekering in de huisinstallatie De zekering vervangen. Bij modellen met starttijdkeuze: Als het servies direct afge er is een starttijdkeuze inge wassen moet worden, de steld. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen afkomstig uit de waterleiding, van pannen, be stek, enz. ). Verwijder dergelijke vlekken met gangbare reini gingsmiddelen voor edelstaal. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Alleen daarvoor geschikt bestek en servies in de af wasautomaat reinigen. Fluitend geluid tijdens het af wassen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkal kingmiddel, geschikt voor het reinigen van afwasau tomaten, ontkalken. luiden nog steeds waar neembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het reini gen van bestek en servies. 28 Wat te doen als. . . Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is De vaat wordt niet schoon. · De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. · De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd ge plaatst. [. . . ] b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel wor den teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen al leen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote be drag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaats vinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX F44080IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX F44080IM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag