Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6921C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6921C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6921C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6921C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6921C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (85 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6921C (109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6921C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kjøleskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer. Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing bør overholdes nøye. Se opplysningene på emballasjen. s s s Den indre kledningen i apparatet består av kanaler som kjølemiddelet ledes igjennom. Hvis det kommer hull på disse, er apparatet ødelagt for alltid, og matvarene vil gå tapt. [. . . ] Før håndtaket skrues av, må håndtakets kledning først fjernes (Fig. 4 Merk Etter omhengsling av døren bør De kontrollere at tetningslisten ligger helt tett inn til skapet. Hvis temperaturen i rommet er lav (f eks om vinteren), kan det forekomme at tetningslisten ikke ligger helt tett inn til skapet. Etter en viss tid vi tetningslisten automatisk sluttet helt tett, men hvis De ønsker å fremskynde denne prosessen, kan De varme opp tetningslisten med en hårtørker. B0646 Elektrisk tilkopling Kjøleskapet tilsluttes strømnettet ved å sette støpselet i en forskriftsmessig jordet stikkontakt. Kontroller at den spenningen og frekvensen som er oppgitt på skapets typeskilt, stemmer med strømnettets spenning og frekvens. Dersom kjøleskapet skal tilpasses en annen spenning, må det brukes en tilstrekkelig kraftig transformator. TEKNISKE DATA Tekniske data er vist på merkeplaten på venstre side inne i skapet. N 17 BETJENING N Dette fryseskapet er merket med symbolet . Det betyr at det er egnet til dypfrysing av ferske matvarer, oppbevaring av dypfryste matvarer og laging av isbiter. Betjeningspanel max min NS ON SUPER ALARM A A. Temperaturalarmlampe B CDE Igangsetting Sett støpselet i nærmeste stikkontakt (funksjonslampen (C) lyser og viser at fryseskapet får strøm). Drei termostatknappen (A) med urviseren til en mellomstilling (temperaturlampen (E) lyser). Den innvendige temperaturen må være under ­18°C for at fryseskapet skal oppbevare fryste matvarer på tilfredsstillende måte. Termostaten kan settes slik at den passer med omgivelsestemperaturen, fryseskapets plassering og hvor ofte døren blir åpnet osv. De slår av fryseskapet ved å sette termostatknappen på «s». Hurtig innfrysing Når De ønsker hurtig innfrysing, setter de N/Sknappen (B) på «S»-merket. Lampen for hurtig innfrysing (D) lyser. Temperaturalarmlampe (E) Temperaturalarmlampen lyser automatisk når temperaturen i fryseskapet overstiger en viss verdi som forhindrer en tilfredsstillende langtidsoppbevaring. Det er helt normalt at temperaturalarmlampen lyser en kort stund når fryseskapet blir tilkoplet for første gang. Den vil fortsette med å lyse til optimal temperatur for oppbevaring av dypfryste matvarer er nådd. 18 Innfrysing av matvarer Sett fryseskapet på hurtig innfrysing. Vent minst 3 timer før De legger ferske matvarer i fryseskapet, dersom De nettopp har slått det på. Dersom fryseskapet har vært slått på i et stykke tid, setter De N/S-knappen på «S» minst 24 timer før De legger ferske matvarer i fryseskapet. Denne perioden kan avkortes alt etter hvor store en mengde matvarer det dreier seg om. Når hurtig innfrysing er i gang, arbeider kompressoren konstant for å utnytte sin maksimale fryseevne. La N/S-knappen bli fortsatt stående på «S» i 24 timer etter at matvarene ble lagt i fryseskapet før De setter den tilbake på normalinnstillingen «N» for oppbevaring av dypfryste matvarer. Husk at den maksimale frysekapasiteten til det nye fryseskapet Deres, dvs. den maksimale mengden matvarer som kan innfryses på 24 timer, er 20 kg. [. . . ] De må aldri bruke kniver eller metallredskaper til å fjerne is med. Økt overflatetemperatur på de dypfryste matvarene vil redusere holdbarheten betraktelig. 21 VEDLIKEHOLD Rengjøring innvendig Avrim fryseskapet helt og vask deretter alle overflater med lunkent vann og bikarbonat. Vask over med rent vann og tørk grundig av. N Når fryseskapet ikke skal brukes i lang tid Dersom fryseskapet ikke skal brukes i lang tid, bør De trekke støpselet ut av stikkontakten og tømme og vaske skapet. La døren til fryseskapet stå åpen hele tiden mens skapet ikke er i bruk. Rengjøring utvendig Vask utsiden av fryseskapet av med lunkent vann og såpe. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6921C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6921C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag