Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6830C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6830C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6830C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6830C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6830C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (366 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6830C (426 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6830C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BRUK DERFOR IKKE SKARPE GJENSTANDER til å skrape bort rim eller is. Under ingen omstendigheter må rimlaget fjernes fra den indre kledningen med makt. Isklumper må få lov til å smelte når apparatet avrimes. Ikke legg kullsyreholdige eller musserende drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk i flasken som gjør at den kan bli sprengt i stykker og dermed skade apparatet. [. . . ] Sett avstandsstykkene inn i hullene med pilen (A) på skra som vist på bildet, og drei dem deretter 45° slik at de blir låst på lass med pilen loddrett. A Fig. Derfor er strømkabelen forsynt med en spesiell jordingskontakt. Hvis stikkontaktene i boligens elektriske system ikke er jordet, må apparatet tilkobles en separat jordledning av en faglært elektriker i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Produsenten fralegger seg ethvert ansvar dersom denne sikkerhetsbestemmelsen ikke blir fulgt. Dette apparatet overholder følgende EFdirektiver: ­ 73/23 EØF av 19. 2. 73 (direktiv om lavspenning) med senere endringer; ­ 89/336 EØF av 3. 5. 89 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) med senere endringer. Rengjøring innvendig Innen De tar i bruk fryseskapet for første gang, skal De vaske det innvendige av skapet og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og en nøytral såpe for å fjerne den typiske «nye» lukten og deretter tørke det grundig av. De må ikke bruke rengjøringsmidler som etterlater lukt, eller skuremidler som kan skade overflaten. 16 Endring av dørens åpningsretning Innen De tilkopler fryseskapet, bør De sjekke om døren åpner riktig vei. 3 5 6 Skru av øvre hengseltapp (5) og montér den på motsatt side. Demontér venstre støtteben (plastdel) og skru den fast på høyre side. Demontér samtidig også de to skruene som dekker hengselens festehull på venstre side. Snu hengselen 180° og fest den med stottebenet på venstre side. Pass på at alle avstandsskiver og underlag kommer tilbake på plass på sine respektive steder. Matvarene som skal dypfryses, legges i de øverste rommene slik at de ikke kommer i berøring med allerede dypfryste matvarer, da den høyere overflatetemperaturen på de matvarene som skal dypfryses, kan få overflatetemperaturen i de matvarene som allerede er dypfryst, til å stige. Når den nødvendige innfrysingstiden er overstått, fordeler De de matvarene som nettopp har blitt dypfryst, i de andre skuffene for å skaffe plass til innfrysing av nye matvarer. Fig. 6 10 Kg 10 Kg D169 Legg aldri varme matvarer eller drikker direkte i fryseskapet. Alle poser eller beholdere bør merkes med frysedatoen slik at De kan kontrollere oppbevaringstiden. De må ikke åpne døren til fryseskapet eller sette inn nye matvarer i fryseskapet mens hurtiginnfrysing er i gang. Regler for innfrysing av matvarer Alle matvarer som skal dypfryses, skal være ferske og av førsteklasses kvalitet. Hver frysepakke skal være tilpasset familiens forbruk slik at den blir brukt med det samme. De må ikke glemme at dypfryste matvarer som har blitt tint opp, fort blir fordervet. Matvarer med lavt fettinnhold holder seg lenger i dypfryst tilstand enn matvarer med høyt fettinnhold. Salt i matvarene gjør at de ikke holder seg så lenge i dypfryst tilstand. Matvarer som skal fryses ned, skal pakkes i lufttette poser eller beholdere som er beregnet til formålet. Press mest mulig luft ut av posene eller beholderne før innfrysing. [. . . ] De bør sikre Dem at emballasjen på alle de dypfryste matvarene er intakt, ellers kan matvarene være ødelagt. Hvis emballasjen viser tegn på oppsvulming eller mer merker etter fukt, betyr det at matvarene ikke har vært oppbevart korrekt, og det gjør at matvarene har mistet noe av sin opprinnelige kvalitet. Når De kjøper dypfryste matvarer, bør De såvidt mulig frakte dem hjem i en varmeisolert innkjøpsveske. Under alle omstendigheter bør De pakke de dypfryste matvarene inn i avispapir og legge dem i fryseskapet så snart De kommer hjem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6830C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6830C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag