Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6232I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6232I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU6232I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU6232I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU6232I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (170 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU6232I (111 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU6232I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant goedgekeurd is. Onderhoud / Reparatie Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. [. . . ] 27 Tips - Tips het invriezen - Tips het diepvriesprodukten - Onderhoud - Schoonmaken - Geprolongeerd . 34 HET GEBRUIK Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Het bedieningspaneel MAX min A A. E. B C D E Super-(invries-) schakelaar Kontrolelampje Super-stand Kontrolelampje te warm Kontrolelampje in bedrijf Temperatuurregelaar voor de vriesgedeelte Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar min. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frekwentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Het kontrolelampje in bedrijf licht op; dit geeft aan dat het apparaat onder spanning staat. Het kontrolelampje te warm licht op en het geluidssignaal klinkt, u aangegeven dat de inwendige temperatuur niet koud is. Druk de Superschakelaar, het geluidssignaal uitgeschkeld en het kontrolelampje Super-stand licht op. U schakelt het vrieskast uit door de thermostaatknop op stand s te draaien. 26 Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de midden-stand te draaien. Snelvriezen Druk voor het snelvriezen de knop (A) . Het lampje (B) licht op. Bewaren van diepvriesprodukten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de snelvriesschakelaar in te schakelen. Belangrijk Als, bijvoorbeeld door stroomuitval die langer duurt dan aangegeven wordt in de tabel technische gegevens bij tijd om van 18C naar 9C te gaan per uur , de opgeslagen producten onopzettelijk ontdooid worden, moeten deze direct geconsumeerd worden of onmiddellijk toebereid en na afkoeling opnieuw ingevroren. Het kontrolelampje te warm Indien het kontrolelapje (C) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Akoestsich alarm Indien een geluidssignaal klinkt, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de vervaldatum van de fabrikant. ONDERHOUD Neem v----r iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Belangrijk: Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. Schoonmaken Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het schoonmaken van het apparaat; dit zou beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Lap de wanden na met schoon water en droog ze zorgvuldig. Geprolongeerd stilstand Wij adviseren u v----r de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren: neem de steker uit de wandkontaktdoos; verwijder alle spijzen en dranken uit de kast; laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon; laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen. Het ontdooien In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op O of trek de steker uit het stopkontakt; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en 28 bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het onderste rek van het koelkastvak onder het afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie figuur); 4. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vijfjaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 34 Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of ----k voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing genstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU6232I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU6232I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag