Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1222P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1222P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1222P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1222P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1222P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1222P (214 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1222P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] 1 Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (T-Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (NKlasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. D243 De steker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopkontakt. De kast is daarom voorzien van een speciaal drie-aderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Verplaatsen van deurscharnier Naar rechts openen Verwijder de stiften (1) en de boven- en onderafstandhouders (2) en het ringetje (4) dat zich op de linkerkant van het apparaat bevindt (Fig. 2 1 2 D561 Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 3 6 4 5 D562 22 Naar links openen Verwijder stift en rechter bovenafstandhouder. Buig om veiligheidsredenen het ringetje onder het linkerscharnier m. b. v. 6 Stop de koelkast in de nis van de kast en schroef aanslaglijst (Fig. 6) vast. D585 6 4 5 Houdt u om veiligheidsredenen aan de minimum ventilatieruimten (zie Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. 50 mm D563 Aanbrengen van handgreep De kast is voorzien van schroeven en gaatjes om de handgreep aan de andere zijde van de deur te monteren. min. cm2 200 Inbouw Afmetingen nis Hoogte Diepte Breedte 880 mm 550 mm 560 mm D526 Voor het transport wordt de deur van de koelkast geblokkeerd. Haal, afhankelijk van de gewenste deurdraairichting, onder en boven de pinnen uit het scharnier. Fig. Bij de eerst ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, klinkt de zoemer totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Door op het toetsje te drukken kan de zoemer uitgeschakeld worden. Snelvriezen Schuif de schakelaar (C) naar links op de «S»-stand (Super). Het lampje (D) licht op. 24 Het invriezen van verse levensmiddelen In de -diepvriezer kunt u verse levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten bewaren. Als het apparaat opnieuw aangezet wordt, dient u drie uur voor het inbrengen van de levensmiddelen de snelvriesschakelaar in te schakelen. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 28 Garantie uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: ­ de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; ­ het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; ­ het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; ­ het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1222P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1222P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag