Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1220P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1220P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EU1220P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EU1220P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EU1220P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (618 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EU1220P (400 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EU1220P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens normaal gebruik worden de kondensator en de kompressor die zich op de achterkant van het apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de speciale Figuur. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. [. . . ] Het apparaat moet niet weggegooid worden samen met het huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemsente autoriteiten. Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat de delen van het koelcircuit niet zodanig worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou kunnen lekken. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis. Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het apparaat kan cirkuleren. Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden. ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant goedgekeurd is. 21 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Monteerinstructies Aanbrengen van dekorplaat (Fig. 1) Waarschuwing vooraf wat betreft de afmetingen van dekorplaat: hoogte en breedte moeten 1-2 mm kleiner zijn dan die van de deur en de plaat mag niet dikker dan 4 mm zijn. Sluit de deur en schroef de verwijderbare zijlijst van de deur af: verwijder de lijst en draai de andere schroeven van het frame ook enigzins los en schuif de dekorplaat erin; druk de lijsten goed aan en schroef het frame met inbegrip van de losgemaakte zijlijst weer aan de deur vast. Fig. Draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand « » (STOP-stand). Het kontrolelampje licht op; dit geeft aan dat het apparaat in bedrijf is. U schakelt het apparaat uit door de thermostaatknop op stand « » te draaien. Het kontrolelampje «te warm» Indien het kontrolelampje (F) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt, blijft het kontrolelampje branden totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar min. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. 9 Bewaren van diepvriesprodukten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de snelvriesschakelaar in te schakelen. Neem de volgende regels in acht: kontroleer dat de diepvrieprodukten in de winkel op de juiste wijze bewaard worden; breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel mogelijk over naar het vriesvak; open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. Wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de vervaldatum van de fabrikant. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8 uur) en het vriesvak vol is. Het ontdooien van ingevroren produkten De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al naar gelang de beschikbare tijd. [. . . ] 3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EU1220P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EU1220P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag