Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESTM1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESTM1100. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESTM1100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESTM1100 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESTM1100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3312 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESTM1100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] e ij V il e id v k inde re n e igh an · D it apparaat m ag nie t w orde n ge bruik t door pe rsone n (m e t inbe grip v k inde re n) an m e t be pe rk te l am e lk e , zintuiglk e of ich ij ij ge e ste lk e v rm oge ns, of pe rsone n zonde r ij e e rv aring of k e nnis, te nzij zij w orde n be ge lid bij of zij ge ï e n nstrue e rd ov r h e t e ge bruik v h e t apparaat door ie m and die an de v rantw oorde lk h e id draagt v h un e ij oor v il e id. L h e t apparaat nie t zonde r toe zich t aat l n en v ope oork om v ooral k inde re n dat ltse l ope n!D e v il e id v dit apparaat v doe t aan de e igh an ol officië l re ge l de r te ch nie k e n de w e t in h e t e s k ade r v v il apparate n. [. . . ] N Be v stig h e t de k se l de m e ngbe k e r v h e t e op an h ak m e s e n draai h e m naar re ch ts tot h e t op zij pl k l t (zie positie B). o m h e t de k se l n aats ik l te m ak e n die nt u h e t in te ge nge ste l os de rich ting te draaie n. Be v stig h e t bov nste ge de e l v h e t e e te an h ak m e s in de h ol v h e t h ak m e sde k se l n te an e draai h e t naar re ch ts om h e t v te draaie n ast (zie positie C). Ste e k de ste k k e r v h e t apparaat in h e t an stopcontact e n druk de sch ak e l in om h e m aar aan te ze tte n. O m h e t apparaat te stoppe n druk t u de sch ak e l in de v stand aan de bov nk ant aar rij e v de m otore e nh e id. An W aarsch uw ing: O m h e t risico op ltse l e te v rm inde re n die nt u h e t snij ad nooit op e dbl de basis te ze tte n v oordat u de m e ngbe k e r goe d op zij pl h e e ft ge ze t. N aats Z org e rv dat h e t h ak m e s ste v op zij oor ig n pl is v rgre nde l v aats e d oordat u h e t apparaat aanze t. Z org e rv dat de oor ste k k e r v de h andblnde r nie t in h e t an e stopcontact is inge stok e n v oordat u onde rh oud ple gt of onde rde ln v rw ij rd. Z o v tij h oork om t u dat poe de rige stoffe n stuiv n e n dat voe istoffe n e l spatte n. d oor de m ixstaaf e e n be e tj op e n e ne e r te be w e ge n k unt u de m assa h e t be st be w e rk e n. L t e r daarbij op dat e ­ de m ixstaaf v nie t m e e r dan 2/ v oor 3 an zij lngte in de te m ixe n m assa ste e k t, ne ­ de m ixbe k e r nie t m e e r dan 2/ ge v d is 3 ul (te ge n h e t spatte n). O m de e iw itk l r te m onte re n op de oppe m otore e nh e id die nt u de m otore e nh e id naar re ch ts te draaie n totdat de ze v astzit. O m de ze te de m onte re n draait u h e m in de te ge nge ste l rich ting (zie positie A). de Ste e k de ste k k e r v de h andblnde r in h e t an e stopcontact. [. . . ] A fe l gozandó anyag a m ixe rrudat k issé fe l dol l m ozgatv dol ató át a lgj e a gozh e obban. Js v arat izm antot so blnde ri e - taisot dzrie nus no v airk m sastv dam ; - m aisot sidrum us; - augu un drze u sm alai sagrie sanai; k - gatav ot m aj oj onzi, m rce s, k rm us, garnj us un sal die nus no pie na um dos produk tie m ; - gatav ot bie ze ni drze u zupm v oj ai die nu m azul ; im - pagatav ot daz dus k ok te ius. Ie u tum u Ie l cie t rok as blnde ri die n un nospie die t ie e sl m onitora ie rce s augsdaa dzi (sk at. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESTM1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESTM1100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag