Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB303

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB303. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB303 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB303 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB303 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (774 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB303 (3548 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB303

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij eventuele schaden de garantie vervalt. 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur · In de elektrische installatie moet een inrichting zitten waarmee het apparaat met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm alpolig van het elektriciteitsnet afgekoppeld kan worden. aardlekschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidschakelaar. · Inbouwfornuizen en inbouwkookplaten zijn met speciale steeksystemen uitgerust. Ze mogen alleen met apparaten van het passende systeem gecombineerd worden. [. . . ] · La stabilità dell'armadio da incasso deve essere a norma DIN 68930. · Le cucine ed i piani di cottura da incasso presentano uno speciale sistema ad innesto e possono essere combinati unicamente con apparecchi dello stesso sistema. Il conduttore, che è dotato di un isolamento verde/giallo, deve essere collegato solo ad un morsetto siglato con x o y. e 1 Atención: El montaje y la conexión del aparato recién adquirido son competencia exclusiva de un concesionario experto en el ramo. Tenga en cuenta esta indicación pues de lo contrario se extinguirá su derecho a la garantía si ocurre algún daño. 1 Instrucciones de seguridad para el instalador · Es preciso dotar la instalación eléctrica de un dispositivo que permita desconectar el aparato de la red con un intervalo de abertura mínimo de 3 mm entre todos los polos. Son apropiados a tal efecto los interruptores diferenciales, los circuitos limitadores de corriente, los fusibles (quitar de su zócalos los fusibles de rosca), los interruptores de protección y los conectores. · La estabilidad del armario empotrado debe satisfacer la norma alemana DIN 68930. · Las cocinas y encimeras integrables estan provistas de sistemas especiales de conexión por enchufes. Por esa razón se han de combinar sólo con aparatos pertenecientes al mismo sistema. · Sólo para Dinamarca: ¡Importante!: el conductor equipado con el aislamiento verde/amarillo, sólo ha de ser conectado a un terminal marcado con x o y. 5 p 1 Atenção: A montagem e a ligação do aparelho novo só devem ser efectuadas por um técnico concessionado. Tenha em atenção este aviso, pois caso ocorram danos, não terá direito à garantia. 1 Indicações de segurança para o electricista · Na instalação eléctrica deve prever-se um dispositivo, que permita separar da rede todos os pólos do aparelho, com uma abertura de contactos de pelo menos 3mm. Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuuoikeus raukeaa, jos laitteeseen ilmaantuu vaurioita. 1 Turvallisuusohjeita asentajalle · Sähkökytkentään on asennettava katkaisimet, jotka erottavat kaikki navat verkosta kontaktivälin ollessa vähintään 3 mm. suojakytkimet, sulakkeet (kierteellä varustetut sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. 8 · Laite on asennettava siten, että kosketussuoja voidaan taata. · Laitteen asennuspaikkana toimivan kaapin on vastattava standardin DIN 68930 vaatimuksia. · Kalusteisiin upotettavissa liesissä ja keittotasoissa on erityiset liitäntäjärjestelmät. Ne saa liittää vain sellaisiin laitteisiin, joissa on yhteensopiva järjestelmä. Vihreä-keltaisella eristeellä varustetun johtimen saa kiinnittää vain liittimeen, joka on merkitty tunnuksella x tai y. u 1 Âíèìàíèå: ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî ïðèáîðà ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûìè íà ýòî ñïåöèàëèñòàìè. Ïðè íåñîáëþäåíèè äàííîãî óêàçàíèÿ âîçíèêøèå ïîâðåæäåíèÿ íå ïîäëåæàò ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó. 1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ ýëåêòðîìîíòåðà · Ïðè ýëåêòðè÷åñêîì ïîäêëþ÷åíèè ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü ïðèñïîñîáëåíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðèáîð ìîæíî ïîëíîñòüþ îòêëþ÷èòü îò ýëåêòðîñåòè, ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì. Ýòî ìîãóò áûòü, íàïð. , ëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü, ïðåäîõðàíèòåëè (âèíòîâûå ïðåäîõðàíèòåëè âûâèíòèòü), àâòîìàòè÷åñêèé ïðåäîõðàíèòåëüíûé âûêëþ÷àòåëü, êîíòàêòîð. · Íåäîñòóïíîñòü òîêîïðîâîäÿùèõ äåòàëåé äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ïðè ìîíòàæå. · Ïðè óñòàíîâêå âñòðàèâàåìûõ øêàôîâ äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû äåéñòâóþùèå íîðìû áåçîïàñíîñòè. [. . . ] Pouze spotøebièe tohoto typu mohou být na jedné stranì zabudovány k vysoké skøíni nebo stìnì. · Do systému musí být zaèlenìna kontaktní ochrana. · Jistìní vestavìné skøínì musí vyhovovat normì DIN 68930. · Pro Dánsko: Dùlezité upozornìní! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB303

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB303 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag