Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL60710S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL60710S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENL60710S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL60710S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENL60710S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5018 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENL60710S (34478 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENL60710S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruikershandleiding KoEL-vriEScombiNatiE NL ENL62610S ENL60710S ENL60710X ENL60812X ENL60710S1 2 electrolux inhoud bewaren voor uw veiligheid!installatiegids bedieningspaneel temperatuurknop De binnenlamp vervangen De onderdelen aan de binnenkant gebruiken magische koelzone (optioneel) Water en ijs uitvoeren De ijsblokjesautomaat gebruiken onderhoud en reiniging 3 6 7 8 9 10 12 12 13 14 voordat u een onderhoudsmonteur belt. . . Hier vindt u het antwoord voorbereiding op de installatie als de koelkast bij installatie niet door een deur blijkt te gaan, volgt u deze stappen Waterpas plaatsen van de koelkast en deur aanpassen (indien nodig) 16 17 18 21 22 Weggooien van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur De betekenis van het symbool op het product, op het accessoire of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Gooi deze apparatuur weg bij het toepasselijke verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ] Deze temperatuur kan dus verschillen van de werkelijke kamertemperatuur. Water en ijs uitvoeren Selecteer WatEr / ScHaaFiJS / iJSbLoKJES en DUW voor het gemak uw kopje tegen de drukhendel. Druk op de toets om WatEr te selecteren. Het PictoGram gaat branden om aan te geven dat deze functie aan staat. Het PictoGram gaat aan. Wanneer u [iJSbLoKJES] of [ScHaaFiJS] hebt gekozen, haalt u uw kopje los van de drukhendel als het halfvol is. (als u dit niet doet, vallen de iJSbLoKJES uit uw kopje of raakt de uitvoer van de ijsblokjesautomaat geblokkeerd. ) Let op!· Vermijdhetgebruikvandunne, breekbare kopjes of kristallen glazen als u schaafijs of ijsblokjes uit de automaat haalt. · Steekvooruweigenveiligheid nooit uw vingers of andere gereedschappen in de uitvoer van de ijsblokjesautomaat. · Alsumerktdathetschaafijsofde ijsblokjes verkleurd zijn, mag u de automaat niet meer gebruiken en moet u een onderhoudsmonteur bellen. WatEr ScHaaFiJS iJSbLoKJES · 1 uur na het uitvoeren van iJSbLoKJES of ScHaaFiJS, keert de selectiestand automatisch terug naar [WatEr]. electrolux 13 De ijsblokjesautomaat gebruiken · Erwordenongeveer10ijsblokjes(7~8 keer per dag) tegelijkertijd gemaakt. · Hetisnormaaldatdeijsblokjesautomaat kloppende geluiden maakt wanneer de ijsblokjes in de ijsemmer vallen. · Omvervelendegeurtjestevoorkomen, moet u de ijsemmer regelmatig schoonmaken. · Alsdehoeveelheidijsindeijsemmer onvoldoende is, wordt het ijs mogelijk niet uitgevoerd. · Alshetijsnietgemakkelijkwordt uitgevoerd, moet u zorgen dat de uitvoer van de ijsblokjesautomaat niet is geblokkeerd. als de ijsblokjes vast komen te zitten en niet worden uitgevoerd · Trekdeijsemmernaarbuitenen haal eventueel aan elkaar geplakte ijsblokjes van elkaar los. · Alsdehoeveelheidwaterdienaarde ijsblokjesautomaat wordt gevoerd, moet worden aangepast. bij een stroomstoring · Deijsblokjesindeemmerkunnen smelten of naar de vriezer stromen. als er een langdurige stroomstoring wordt verwacht, trekt u de emmer naar buiten, verwijdert u de ijsblokjes en plaatst u de emmer weer terug. Gebruik alleen de ijsblokjes uit deze koelkast. 14 electrolux onderhoud en reiniging Maak eerst de stekker los! 1 2 3 4 5 modellen met alle optionele onderdelen afgebeeld. 1 Zuivelvak · Klep van het zuivelvak; open de klep een klein beetje, houd beide uiteinden vast en duw de klep naar links om hem te verwijderen. · Zuivelvak;houdbeideuiteindenvast en trek het vak omhoog om hem te verwijderen. 2 iJsemmer · verwijderen; trek de emmer omhoog en naar voren om hem te verwijderen. · Terugplaatsen;lijndeemmeruitmet de gleuven en schuif hem naar het uiteinde. als u de emmer niet goed kunt verschuiven, verwijdert u hem, draait u de draaispoel in de emmer of het aandrijfmechanisme een kwartslag en plaatst u de emmer opnieuw op de gleuven. bewaar ijsblokjes niet te lang. electrolux 15 3 vriezer- en koelkastplateaus · Opendedeuren helemaal en trek de plateaus dan naar voren om ze te verwijderen. [. . . ] Delevensduurvanhetfilterisafhankelijk van hoe vaak u de ijsmaker gebruikt. Wij raden u aan het filter minimaal een keer per 6 maanden te vervangen. · Houdbijdeplaatsingvanhetfilter rekening met gemakkelijke toegang (voor verwijderen en monteren). Na installatie van de koelkast en de waterleiding, selecteert u [WatEr] op uw bedieningspaneel en drukt u gedurende 2~3 minuten op de knop om water naar het waterreservoir te voeren en uit de machine te laten lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENL60710S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENL60710S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag