Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EMS5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EMS5000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EMS5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EMS5000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EMS5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2411 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EMS5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D urch Ih re n Be itrag zum k orre k te n Entsorge n die se s Produk ts sch ütze n Sie die Um w e l und die Ge sundh e it t Ih re r M itm e nsch e n. W e nn die D re h zah l utl nach l ode r de ich ässt am Spiral se n Unw uch t auftritt, sind die be Batte rie n e ntl n und m üsse n e rse tzt ade w e rde n. [. . . ] H e t apparaat m ag al e n m e t de l e v oorge sch re v n batte rij n ge bruik t w orde n. E e O pge bruik te batte rij n m oe te n tij e dig v rv e ange n w orde n e n v ge ns de re ge l ol s w orde n afge v rd. Al h e t apparaat v e e n ande r doe l ordt s oor w ge bruik t dan w aarv h e t be ste m d is of al oor s h e t v rk e e rd w ordt be die nd, be staat e r ge e n e aanspraak op v rgoe ding v e v ntue l e an e e sch ade . D it apparaat is nie t ge sch ik t v pe rsone n oor (ook k inde re n) m e t e e n l am e lk e , ich ij se nsorisch e of ge e ste lk e h andicap of m e t ij ge bre k aan e rv aring e n k e nnis, te nzij zij h e t ge bruik v h e t apparaat e e rst h e bbe n an ge le rd onde r toe zich t of m e t instructie v e an e e n pe rsoon die v h un v il e id oor e igh v rantw oorde lk is. e ij V il e id v k inde re n e igh oor · L k inde re n nooit zonde r toe zich t m e t aat e lk trisch e apparate n om gaan. Raak de spiraal garde nie t aan al h e t apparaat s inge sch ak e l is. O ud apparaat v rw ij re n e de H e t sym bool op h e t product of op de v rpak k ing w ij e rop dat dit product nie t e st al h uish oudafv m ag w orde n be h ande l s al d. H e t m oe t e ch te r naar e e n pl w orde n aats ge brach t w aar e lk trisch e e n e lk tronisch e e e apparatuur w ordt ge re cycld. Al u e rv e s oor zorgt dat dit product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, v e de oork om t u m oge lk v ij oor m e ns e n m il u ne gatie v ge v ge n die zich ie e ol zoude n k unne n v oordoe n in ge v v al an v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail e al ing. Oor s in v rband m e t h e t re cycln v dit product, e e an ne e m t u h e t be st contact op m e t de ge m e e nte lk e instantie s, h e t be drij of de ij f die nst be l m e t de v rw ij ring v ast e de an h uish oudafv of de w ink e l aar u h e t al w product h e bt ge k och t. Ge bruik Toe ge stane batte rij n e V h e t ge bruik m oe te n de tw e e oor bij lv rde batte rij n in h e t apparaat ge e e e ge pl aatst w orde n. D e tw e e batte rij n inze tte n, re k e ning e h oude nd m e t de op de be h uizing aange ge v n e pol it (figuur 2b). [. . . ] L ise Jotta v to saav aah uttaisi parh aan m ah dol n l ise k ov uude n anne taan m aidon lv 1 - 2 e ätä m inuuttia v dottam ise n j k e e n. aah äl K un olt nostanut pois v don , v e aah oit uude l e n v dottaa j j l e v m aidon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EMS5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EMS5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag