Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKAM200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKAM200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EKAM200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKAM200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EKAM200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6493 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EKAM200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L l ink H at die grüne K ontrolam pe be re its aufge h ört l l zu bl e n, be v die Einste l ink or l n be e nde t unge sind, T aste (Bil 2/ e rne ut drück e n d F) und m it de r Program m ie rung fortfah re n. W e nn sich die se v de n on Einste l l n de r , , Auto"- Funk tion unge unte rsch e ide n, m üsse n Sie die Einste l ln unge im Norm al odus v de m Start e ntspre ch e nd m or ände rn!Nach de m Brüh v organg h äl die t W arm h al pl de n K affe e im Gl rug te atte ask w arm . Te Gre ife n m it de m Finge r in die h inte re Griffm ul (Bil 16) und zie h e n de n Büge l de d h och . [. . . ] al ee · Re paratie s aan dit apparaat m oge n al e n l e door v be k w am e de sk undige n w orde n ak uitge v rd. Al h e t apparaat v ak s oor v rk e e rde doe linde n w ordt ge bruik t of e e v rk e e rd w ordt be die nd, zij w ij nie t e n aansprak e lk v e v ntue l sch ade . D it apparaat is nie t ge sch ik t v pe rsone n oor (ook k inde re n) m e t e e n l am e lk e , ich ij se nsorisch e of ge e ste lk e h andicap of m e t ij ge bre k aan e rv aring e n k e nnis, te nzij zij h e t ge bruik v h e t apparaat e e rst h e bbe n an ge le rd onde r toe zich t of m e t instructie v e an e e n pe rsoon die v h un v il e id oor e igh v rantw oorde lk is. Al h e t ak s aansl uitsnoe r te l is, k unt u h e t de e l ang dat nie t ge bruik t w ordt in h e t v aan de ak ach te rzij v de apparaat sch uiv n. V oordat u v h e t e e rst k offie gaat ze tte n, oor m oe t u één tot tw e e k offie be re idingsproce sse n m e t al e n w ate r l e uitv re n. D ruk e v n toe ts e in al u h e t apparaat s zonde r k ool te r w il ge bruik e n. W ij rade n b) oor u aan e e n stand in h e t m idde n te k ie ze n, die is ge sch ik t v de ge bruik e lk e k offie soorte n. Oor ij T de ns h e t m aal ij proce s k an h e t v oork om e n dat h e t m aalanaal bl k e e rd raak t. Ure n inste l n m e t toe ts l e M inute n inste l n m e t toe ts l e (afb. Al de e e nm aal oorge program m e e rde s v insch ak e l d nie t v rande rd m oe t w orde n, tij e h oe ft u al e n nog op de toe ts l e te druk k e n om de " auto" functie te activ re n. Al de groe ne be drij s fsindicatie al is opge h oude n m e t k nippe re n v oordat h e t inste l n afge l n is, druk dan nogm aal op l e ope s de toe ts (afb. 3 se conde n nadat e r v h e t l oor aatst op e e n toe ts is ge druk t, h oudt de groe ne be drij fsindicatie op m e t k nippe re n. D e arom astand k an al e n w orde n ge k oze n al l e s m e t de toe ts (afb. 2/ de h oe v e le id G) eh k opj s op of is inge ste l Al e r m e e r dan e d. S 4 k opj s zij inge ste l k an de arom astand e n d, nie t ge k oze n w orde n. Al e r nogm aal op de toe ts s s w ordt ge druk t, w ordt e r h e e n e n w e e r ge sch ak e l d tusse n e n k opj s;de arom astand blft e ij inge sch ak e l d. 2/ h e t sym bool G); gaat dan uit e n de h oe v e le id k opj s eh e brandt. Al h e t m aln afge l n l ij s e ope is, zw e nk t de w ate rtoe v r autom atisch te rug oe naar de k offie ze tstand e n be gint de k offie be re iding. Al de groe ne be drij s fsindicatie al is opge h oude n m e t k nippe re n v oordat h e t inste l n afge l n is, druk dan nogm aal op l e ope s de toe ts (afb. 3 se conde n nadat e r v h e t l oor aatst op e e n toe ts is ge druk t, h oudt de groe ne be drij fsindicatie op m e t k nippe re n. [. . . ] H e t sym bool op h e t product of op de v rpak k ing w ij e rop dat dit product nie t al e st s h uish oudafv m ag w orde n be h ande l H e t al d. M oe t e ch te r naar e e n pl w orde n ge brach t aats w aar e lk trisch e e n e lk tronisch e apparatuur e e w ordt ge re cycld. Al u e rv zorgt dat dit e s oor product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, v e de oork om t u m oge lk v m e ns e n ij oor m il u ne gatie v ge v ge n die zich zoude n ie e ol k unne n v oordoe n in ge v v v rk e e rde al an e afv be h ande l V m e e r de tail in al ing. Oor s v rband m e t h e t re cycln v dit product, e e an ne e m t u h e t be st contact op m e t de ge m e e nte lk e instantie s, h e t be drij of de ij f die nst be l m e t de v rw ij ring v ast e de an h uish oudafv of de w ink e l aar u h e t al w product h e bt ge k och t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EKAM200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EKAM200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag