Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60060X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60060X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHS60060X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60060X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHS60060X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1475 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHS60060X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Anvendelsesformål · Personer (herunder børn), der ikke selv kan bruge apparatet på forsvarlig vis ­ på grund af fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps, eller på grund af manglende erfaring eller viden ­ bør kun bruge apparatet under tilsyn eller vejledning af en ansvarlig person. · Apparatet må ikke være uden opsyn, når der er tændt for det. · Apparatet må kun bruges til normal husholdningsmæssig tilberedning af mad (kogning og stegning). · Apparatet må ikke bruges som arbejdseller frasætningsplads. [. . . ] Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. W 14 electrolux Monteringsvejledning 1 Sikkerhedshenvisninger Bemærk!De i forbrugslandet gældende love, bestemmelser, retningslinjer og standarder skal overholdes (sikkerhedsbestemmelser, korrekt og reglementeret genanvendelse osv. ). Montering må kun udføres af en autoriseret installatør. Mindsteafstandene til andre apparater, skabe og møbler skal overholdes. Indbygning skal foretages, så det sikres, at undersiden ikke kan berøres. må der kun indbygges skuffer lige under apparatet, hvis det samtidig forsynes med en beskyttelsesbund. Snitfladerne i bordpladens udskæring skal beskyttes mod fugt med et passende tætningsmateriale. Tætningsmaterialet skal slutte tæt, uden revner mellem apparat og bordplade. Ved indbygning skal apparatets underside afskærmes mod damp og fugt, f. eks. · Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken. · Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med hällens yta respektive varma kokkärl. Säkerhet vid rengöring · Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall. · Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten. Undvikande av skador på hällen · Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål. · Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken. · Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de dras över glaskeramiken skada denna. · Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskeramiken och bör genast avlägsnas. Torrkokning kan orsaka skador på kokkärl eller glaskeramiken. · Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl. 18 electrolux Beskrivning av produkten Kokhällens funktion Enkelkokzon 1200 W Enkelkokzon 1800 W Enkelkokzon 2300 W Manöverpanel Enkelkokzon 1200 W Beskrivning av manöverpanel Värmelägesval Display På/Av electrolux 19 Touch-kontroller Hällen betjänas med touchkontroller. Funktioner styrs genom tryck på touchkontroller och bekräftas med indikeringar och ljudsignaler. [. . . ] 3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. electrolux 27 Avfallshantering 2 Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. utsliten 2 Avfallshantering när produkten är Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHS60060X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHS60060X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag