Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60021P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60021P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHS60021P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60021P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHS60021P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1308 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHS60021P (1095 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHS60021P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] brugsanvisning bruksanvisning Glaskeramisk-kogezone Glaskeramikhäll EHS 60021 P 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www. electrolux. com Indhold Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monteringsvejledning Service Montering Typeskilt 13 14 15 30 34 5 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning: 1 Bemærk!Vigtige instrukser om personsikkerhed, samt oplysninger 3 Generelle oplysninger og tips z om, hvordan skader på apparatet forebygges 2 Oplysninger om miljøbeskyttelse Farlig spænding electrolux 3 1 Sikkerhed Disse anvisninger bør overholdes, da eventuelle skader i garantiperioden ellers ikke dækkes. [. . . ] Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere. For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bruge følgende oplysninger: ­ ­ ­ model produktnummer (PNC) serienummer (S-No. ) (numrene står på typeskiltet) ­ problemets art ­ eventuel fejlmeddelelse, der vises på apparatet ­ trecifrede bogstav-/talkombinationer i glaskeramikken Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her, så De har dem ved hånden. Thinking of you. Share more of our thinking at www. electrolux. com Innehåll Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 20 23 25 26 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installationsanvisning Service och reservdelar Montering Typskylt 27 28 29 30 34 5 Med reservation för ändringar I denna bruksanvisning används följande symboler: 1 Varning!Viktiga anvisningar för personers säkerhet och information 3 Allmänna anvisningar och tips 2 Anvisningar för miljöskydd z Farlig spänning för att undvika skador på hällen electrolux 17 1 Säkerhetsanvisningar Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin. Bestämmelser för användning · Personer (även barn), som på grund av bristande psykisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de saknar erfarenhet och kunskap för att säkert kunna använda apparaten, bör inte använda den utan uppsikt eller anvisning av en ansvarig person. · Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och stekning, av maträtter. · Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta. · Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten. · Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet. Säkerhet för barn · Håll i regel småbarn borta från hällen. · Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt. · För att undvika oavsiktlig inkoppling genom barn eller husdjur rekommenderar vi att barnsäkringen aktiveras. Allmän säkerhet · Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. · Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor. · Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprickor resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en eventuell elektrisk stöt. · Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Säkerhet under användning · Överhettade fetter och oljor självantänds mycket snabbt. · Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador. · Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken. · Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med hällens yta respektive varma kokkärl. [. . . ] Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. W 28 electrolux Installationsanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Varning!Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshantering etc). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHS60021P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHS60021P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag