Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA7000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EEWA7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EEWA7000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EEWA7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2384 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EEWA7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ) s ind H inw e is e h e rv orge h obe n, die f I re Sich e rh e it ür h ode r die F unk t ions f igk e it de s Ge rät s äh e w ich t s ind. T e Nach die s e m Z e ich e n e rh al n Sie t e e rgänz e nde I orm at nf ione n z ur Be die nung und prak t ch e n Anw e ndung is de s Ge rät s . [. . . ] De w at rk ok e r uit l e nd in com binat e s uit ie m e t de daarv oor be s t m de s ok k e l e ge bruik e n. H e t v ge nde die nt bijh e t ge bruik ol v de Expre s s ­ w at rk ok e r in an e aanm e rk ing ge nom e n t w orde n: e V óór de inge bruik nam e die nt e rop ge lt e t w orde n dat de v ding oft v r e n e oe oe oe de s t k k e r droog z ij e n. Tij ns de w e rk ing v de Expre s s ­ de an w at rk ok e r ont t e s aan h oge t m pe rat n, die bije e n onv e ure oorz ich t ig ge bruik v h e t apparaat t an ot v rbrandinge n k unne n lide n. Pak h e t e e apparaat daarom uit l e nd v t aan s uit as de daarv oor v oorz ie ne gre e p ofh e t h andv (F at ). Nie t op h e t oppe rvak k e n e l ofin de buurt v ope n v an uur pl s e n aat ofge bruik e n. Ge bruik de w at rk ok e r uit l e nd v e s uit oor h e t v rw arm e n v w at r!Ge bruik h e t apparaat nooit m e t ope n de k s e l (D), om dat de aut at ch e om is uit ch ak e l dan nie t k an f s ing unct ione re n. V oordat u de nie uw e w at rk ok e r gaat e ge bruik e n, die nt de z e om h ygië nis ch e re de ne n, z ow e l an binne n al v v s an buit n m e t e e n v e och t ige doe k af nom e n t w orde n. E igh act uit Nie t be nodigde lngt v h e t e e an e lk t e ricit it s noe r k an in de onde rk ant es v de s ok k e l w orde n opge rol an (J) d. (D) M ins t ns m e t z o v e l at r v ln dat e e we ul e de w at rs t e and v de an w at rs t e andindicat (G) z ich t ie baar is , e ch t r t n h oogs t t de m axim al ee e ot e m ark e ring. De de k s e l s l e n, t dat de z e (D) uit ot v t lt Al e n op de z e m anie r w e rk t as k ik . Al h e t w at r k ook t ofal de k ok e r v s e s an de s ok k e l ordt ge nom e n, s ch ak e lh e t w t apparaat aut at ch uit e n de doof om is t de be drijs indicat . [. . . ] E s ørge f k orre k t av e nding av or h apparat t v du bidra t åf bygge de e , il il ore ne gat e k ons e k v ns e r f m il og iv e or j ø h e l s om gal å e ring k an m e df . Be z pe cnos t t ot s pot bice oh o e odpov ídá pl ným t ch nick ým at e pe dpis m a z ák onu o be z pe cnos t i s pot bic. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EEWA7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EEWA7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag