Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1146 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07 (1143 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B9871 4 Gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] de ge DUUR 00. 00 200c 14. 35 DUUR ___ 00. 30 wm-P+P Na ca. Het pictogram brandt. CONVENTIONEEL 200c14. 35 00. 29 wm-+ Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een sig naal. knip CONVENTIONEEL 200c15. 05 00. 00 wm-+ Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 38 Bedienen van de oven EINDE 1. Druk zo vaak op de toets SELECTIE totdat EINDE en het pictogram aangegeven worden. EINDE ___ 200c 14. 35 wmP-+ 3. de ge 14. 35 200c 14. 35 EINDE ___ 15. 25 wm-P+P Na ca. Het picto gram brandt. CONVENTIONEEL 200c14. 35 15. 25 wm-+ Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een sig naal. knip CONVENTIONEEL 200c15. 25 00. 00 wm-+ Signaal uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. Bedienen van de oven DUUR en EINDE gecombineerd 39 3 DUUR en EINDE kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op een later tijdstip automatisch moet worden in en uitgeschakeld. Met de functie DUUR de beno digde bereidingstijd voor het ge recht instellen, Bijvoorbeeld: 1 uur. 200c 12. 05 wm-+ 3. Met de functie EINDE het tijd stip instellen waarop het gerecht klaar moet zijn, Bijvoorbeeld: 14:05 uur. DUUR ___ 01. 00 200c 12. 05 EINDE ___ 14. 05 wm-+ In de tekstregel staat INGESTELD. INGESTELD 200c 12. 05 14. 05 wm-+ De oven wordt automatisch inge schakeld op het berekende tijdstip, Bijvoorbeeld: 13:05 uur. Na het verstrijken van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en de oven wordt auto matisch uitgeschakeld, Bijvoorbeeld: 14:05 uur. CONVENTIONEEL 200c 12. 05 01. 00 wm-+ 40 Bedienen van de oven Extra functies KINDERSLOT van de oven Zodra de KINDERSLOT is ingeschakeld, kan het apparaat niet worden gebruikt. Druk zo lang tegelijkertijd op de toetsen SELECTIE en tot in de indicatie KINDERSLOT verschijnt. Het KINDERSLOTis nu ingeschakeld. KINDERSLOT 280c 12. 28 wmP-P+ KINDERSLOT uitschakelen Druk zo lang tegelijkertijd op de knoppen SELECTIE en totdat in de dis play KINDERSLOT verschijnt. Het KINDERSLOTis nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik. 88. 89 TOETSVERGRENDELING Met deze functie voorkomt u dat ingestelde ovenfuncties per abuis worden ge wijzigd. Druk zo lang gelijktijdig op de toet sen SELECTIE en tot in het 200c12. 28 00. 05 display TOETSVERGRENDELING ver schijnt. TOETSVERGRENDELING uitschakelen Druk 2 seconden lang gelijktijdig op de toetsen SELECTIE en . De TOETSVERGRENDELING beveiligt niet tegen per ongeluk uitschakelen van de oven. Als u het apparaat uitschakelt, wordt automatisch de TOETSVERGRENDELING opgeheven. Bedienen van de oven 41 Veiligheidsuitschakeling van de oven 3 Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer de tempe ratuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van: 30 120C 120 200C 200 250C 250 C en hoger na na na na 12, 5 uur 8, 5 uur 5, 5 uur 3, 0 uur 3 Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling Druk op een willekeurige toets. De veiligheidsuitschakeling wordt opgeheven als u de klokfuncties DUUR EINDE instelt. of 42 Reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud 1 Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld. Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het appa raat met een stoom of een hogedrukreiniger schoon te maken. Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen. Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exem plaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per pro duct te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig vol doet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX B9871-4-M EU R07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag