Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AHM310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AHM310. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AHM310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AHM310 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AHM310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2655 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AHM310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ge e f e de ge bruik saanw ij zing e v ntue e l de e aan v ge nde e ige naar v h e t apparaat door. An Na dit sym bool rij u aanv lnde k gt ul e inform atie ov r de prak tisch e toe passing e n e h e t ge bruik v h e t apparaat. [. . . ] oor Ne e m contact op m e t uw ge m e e nte v oor m e e r inform atie ov r de afgifte punte n. E H e t sym bool op h e t product of op de v rpak k ing w ij e rop dat dit product e st nie t al h uish oudafv m ag w orde n s al be h ande l H e t m oe t e ch te r naar e e n pl d. aats w orde n ge brach t w aar e lk trisch e e n e e lk tronisch e apparatuur w ordt ge re cycld. E e Al u e rv zorgt dat dit product op de s oor corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, v e de oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v v v rk e e rde afv be h ande l V al an e al ing. Oor m e e r de tail in v rband m e t h e t re cycln v s e e an dit product, ne e m t u h e t be st contact op m e t de ge m e e nte lk e instantie s, h e t be drij of de ij f die nst be l m e t de v rw ij ring v ast e de an h uish oudafv of de w ink e l aar u h e t al w product h e bt ge k och t. Ee n k unststof k m e ngk om is de be ste k e us, m its de ze die p ge noe g is, rond v v an orm is e n e e n antisl ipring h e e ft. W ach t totdat de h ul pstuk k e n stil staan v oordat u ze uit de k om h aal t. E, m e s of garde ) te ge n de be w e ge nde h ul pstuk k e n e n raak de be w e ge nde h ul pstuk k e n nooit aan. Sch ak e l e t apparaat uit e n h aal ste k k e r h de uit h e t stopcontact al u h e t apparaat nie t s ge bruik t. Sch ak e l m ixe r uit e n h aal ste k k e r uit de de h e t stopcontact v oordat u de h ul pstuk k e n v rw ij rt. [. . . ] De i çal iindan sonra (5 dak ik a durm adan itiril çal dik tan sonra e n az 20 dak ik a) itiril soum aya birak il al m idir. V arnostni standardi e lk tronsk ih naprav e Elctrol so vsk l s priznanim i e ux adu te h nol im i dol i in zak oni o v osk ocil arnosti naprav K l te m u pa sm o k ot proizv alc . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AHM310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AHM310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag