Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4505

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4505. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE4505 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4505 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE4505 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3937 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE4505

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] E A Z um Einlge n de s ne ue n Staubbe ute A e l die se n in die Füh rungsh al rung s te sch ie be n. Z uig om h oog ze e r ge e n fij stof v n an pliste r, ce m e nt, k oude cinde rs, bl e oe m of as. [. . . ] U die nt de ste k k e r uit h e t stopcontact te h aln, v e oordat u h e t apparaat sch oonm aak t of e r onde rh oudsw e rk zaam h e de n aan v rrich t. e · Al se rv e n re paratie s die ne n te l e ice w orde n uitge v rd door uw v h anoe ak de l of door de EL EP FABRIaar GRO EK SSERV ICE. D e AEG- Elctrol e rgo e sse nce is al e ux le n v h uish oude lk ge bruik e n is e oor ij ontw orpe n m e t h e t oog op m axim al v il e id e n ge bruik . D e e rgo e sse nce die nt al e n door v l e ol w asse ne n ge bruik t te w orde n. ) Be v stig de zuigbuis aan de pistool e gre e p v de sl e n aan h e t buisj an ang e v h e t m ondstuk door de ze al an draaie nd sam e n te druk k e n. Z org om isch dat h et snoer niet gedraaid is v oordat u begint t w erk en. In zule ge k v l trek t u de stek k er uit h et stopal en contact en l de m ach ine 20- 30 aat m inuten afk oel H ef de bl k ade en. Z ie ook de e xtra AEG- Elctrol ine ux form atie in de aparte AEG- Elctrol e ux garantie v oorw aarde n. D it apparaat v doe t aan de v ge nol ol de EU rich tlne n: ij · l aagspanningsrich tln 2006/ 5/ ij 9 EC · EM C- rich tln 89 / ij 336/ EEC m e t toe v oe ging 9 2/ EEC e n 9 3/ EEC 31/ 68/ H e t sym bool op h et product of op de v erpak k ing w ij erop dat dit st product niet al h uish oudafv m ag s al w orden beh andel H et m oet ech ter d. naar een pl w orden gebrach t w aaats ar el trisch e en el tronisch e appaek ek ratuur w ordt gerecycl Al u erv ed. S oor zorgt dat dit product op de correcte m anier w ordt v ij erw derd, v om t u oork m ogelk v m ens en m il negatiij oor ieu ev gev gen die zich zouden k unnen e ol v oordoen in gev v v eerde afal an erk v beh andel V m eer detail in al ing. Oor s v erband m et h et recycl v dit proen an duct, neem t u h et best contact op m et de gem eentelk e instanties, h et ij bedrij of de dienst bel m et de v f ast erw ij dering v h uish oudafv of de an al w ink elw aar u h et product h ebt ge k och t. [. . . ] Oor s v erband m et h et recycl v dit proen an duct, neem t u h et best contact op m et de gem eentelk e instanties, h et ij bedrij of de dienst bel m et de v f ast erw ij dering v h uish oudafv of de an al w ink elw aar u h et product h ebt ge k och t. Elk tricite it: W e rk t de aansl e uiting m e t h e t l tne t nie t, tre k dan de ich ste k k e r uit h e t stopcontact e n controle r ste k k e r, snoe r e n ze k e ringe n in e de h uisinstal . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE4505

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE4505 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag