Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE3465

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE3465. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE3465 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE3465 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE3465 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1671 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE3465

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gips, M eh lAsch e, Sch l e) D iese M aterial k önnen , ack ien ernste Besch ädigung des M otors v erursach en, die durch die Garantie nich t abgedeck t w ird. Bil 1, 2 Öffne n Sie de n Fil rgrilum de n Abl d te l uftfil r (1) te und e ntfe rne n sie die Fil r m it Gril(2) te l Bil 3 d Entfe rne n sie die Fil r v Gril te on l . [. . . ] D e zuigk rach t k an ook ge re ge l w orde n door de d ope ning op de sl anggre e p te ope ne n of te sl n. D e AEG- Elctrol is al e n v h uish oude lk ge bruik e n e ux l e oor ij is ontw orpe n m e t h e t oog op m axim al v il e id e n e e igh ge bruik . D e stofzuige r die nt al e n door v w asse ne n ge bruik t l e ol te w orde n. Cont eer de st ice rol ofzak regel at en v ang deze w anneer noodzak elk . H et m ig erv ij st ofzak indicat enst w ordtgaandew eg rood w anneer deze orv er gev d w ordten w ordtgeh eel ul rood w anneer de st ofzak v is. Ol Al u de stofzak w il controlre n, die nt h e t apparaat aan s t e te staan, w aarbij al toe be h ore n v rbonde n zij e n zich l e e n nie t op de grond be v n. D e indicator v de v l stofzak k an ook be te k e ne n dat oor ol e de zak ge bl k e e rd is (som s v roorzaak t door ze e r fij ok e ne stofde e l e s), w at v rl s aan zuigk rach t v roorzaak t e n tj e ie e ov rv rh itting tot ge v g k an h e bbe n. Elk tricite it: W e rk t de aansl e uiting m e t h e t l tne t ich nie t, tre k dan de ste k k e r uit h e t stopcontact e n controle r ste k k e r, snoe r e n ze k e ringe n in de e h uisinstal . E de Bre ng de nie uw e stofzak aan door de zak sluv n ee ov r de h oude rs te tre k k e n. Z ie ook de e xtra AEG- Elctrol inform atie in de aparte e ux AEG- Elctrol garatie v e ux oorw aarde n. [. . . ] Oz m adiinda toz torbasi göste rge si k ade m e lol k irm iziya dönüe ce k tir i arak v tam dol e duunda k irm izi ol tir. T torbasi dol göste rge si, e m iin azal asi v fazl oz um m e a isinm a ne de niyl torbanin tik anm i ol e duunu da göste re bil (nadire n çok ince tozdan dol Ee r böyl ir ayi). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE3465

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE3465 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag