Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE3450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE3450. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE3450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE3450 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE3450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AE3450 (2116 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE3450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bil 1, 2 Öffne n Sie de n Fil rgrilum de n Abl d te l uftfil r (1) te und e ntfe rne n sie die Fil r m it Gril(2) te l Bil 3 d Entfe rne n sie die Fil r v Gril te on l . On erstopfungen und die dadurch ev entuelentstandenen Sch äden sind l nich t durch die Garantiel eistung gedeck t. Z um Einlge n de s ne ue n Staubbe ute l die se n in die e s Füh rungsh al rung sch ie be n. [. . . ] E D urch Ih re n Be itrag zum k orre k te n Entsorge n die se s Produk ts sch ütze n Sie die Um w e l und die Ge sundh e it t Ih re r M itm e nsch e n. Aan uw be h oe fte n te v doe n is h e t raadzaam h e t ol instructie boe k j grondig door te lze n. D e ze m ate rialn k unne n e rnstige sch ade aan de e m otor v roorzak e n - e e n sch ade die nie t door de e garantie w ordt be h ande l d. U die nt de ste k k e r uit h e t stopcontact te h aln, e v oordat u h e t apparaat sch oonm aak t of e r onde rh oudsw e rk zaam h e de n aan v rrich t. e · Al se rv e n re paratie s die ne n te w orde n l e ice uitge v rd door uw v h ande l of door de oe ak aar EL EP FABRIEK SSERV GRO ICE. ) Be v stig de te lscopisch e zuigbuis aan de e e pistool e p v de sl e n aan h e t buisj v h e t gre an ang e an m ondstuk door de ze al draaie nd sam e n te druk k e n. (D e buize n draaie n e n v e laar aftre k k e n om ze uit an k e laar te h aln) k e T h et snoer uit en steek de stek k er in h et rek stopcontact. (D ruk op h et v oetpedaal om h et snoer w eer op te rol H oud de k nop l en. Z ie ook de e xtra AEG- Elctrol inform atie in de aparte e ux AEG- Elctrol garatie v e ux oorw aarde n. O m sch ade aan de stofzuige r te v oork om e n die nt u de ze nie t te ge bruik e n zonde r stofzak . Er is e e n v il e idsapparaat in de stofzuige r dat v e igh oork om t dat de de k se l uit zonde r stofzak . Te Ge bruik de stofzuige r nooit zonde r dat de fil rs zij te n ge ï nstal e rd. An D it apparaat v doe t aan de v ge nde EU rich tlne n: ol ol ij · l aagspanningsrich tln 2006/ 5/ ij 9 EC · EM C- rich tln 89 / ij 336/ EEC m e t toe v ging 9 2/ EEC oe 31/ e n 9 3/ EEC 68/ D e Elctrol Groe p k an op e l m om e nt producte n e ux k m odifice re n zonde r v oorafgaande k e nnisge v e n al ing s ge v g h ie rv zij de de tail in de ze h andliding ol an n s e onde rh e v aan w ij ig ziging. H e t sym bool op h e t product of op de v rpak k ing e w ij e rop dat dit product nie t al h uish oudafv m ag st s al w orde n be h ande l H e t m oe t e ch te r naar e e n pl d. aats w orde n ge brach t w aar e lk trisch e e n e lk tronisch e e e apparatuur w ordt ge re cycld. Al u e rv zorgt dat dit e s oor product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, e de v oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v v al an v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail in v rband e al ing. [. . . ] aats w orde n ge brach t w aar e lk trisch e e n e lk tronisch e e e apparatuur w ordt ge re cycld. Al u e rv zorgt dat dit e s oor product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, e de v oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v v al an v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail in v rband e al ing. Oor s e m e t h e t re cycln v dit product, ne e m t u h e t be st e an contact op m e t de ge m e e nte lk e instantie s, h e t be drij of ij f de die nst be l m e t de v rw ij ring v h uish oudafv ast e de an al of de w ink e l aar u h e t product h e bt ge k och t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE3450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE3450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag